Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.30
Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora opatření vedoucích k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů. Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce a zvýšit podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • - Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 240 000 000 CZK.
 • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK,
 • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

Příjemci podpory

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

 • - organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace,
 • - dobrovolné svazky obcí,
 • - obchodní korporace,
 • - OSVČ,
 • - státní podnik,
 • - nestátní neziskové organizace,
 • - profesní a podnikatelská sdružení,
 • - poradenské a vzdělávací instituce,
 • - veřejné výzkumné instituce,
 • - kraje, obce a jimi zřizované organizace,
 • - vysoké školy,
 • - právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

Podporované aktivity

Projekty by měly vhodně kombinovat následující aktivity:

 • - Podpora vzdělávání a zaměstnávání žen na pozici odbornice v oborech STEM (přírodní věda (Science), technika