dnes je 20.6.2019
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

7.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

 

Technologie – výzva IX.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu Technologie je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků6 v hospodářsky problémových regionech, přispívajících rozvoji těchto regionů a zvyšování zaměstnanosti. Cílem IX. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Míra podpory:

  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků,
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč.

Příjemci podpory: Podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak definici malého či středního podniku vymezenou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Termín: Příjem žádostí o podporu probíhá od 11. 3. 2019 (10:00:00 hod.) do 13. 6. 2019 (10:00:00 hod.).

 

Marketing – výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Dotace je tedy zaměřena na podporu marketingu a propagace vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných  mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

Míra podpory:

  • dotace 200 tis. – 4 mil. Kč,
  • míra podpory: 50 % ZV.

Příjemci podpory: Malý a střední podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 3. 2019 (8:00:00) do 31. 5. 2019 (23:59:59).

 

Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - Výzva II.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Míra podpory

  • míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV,
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €,
  • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy, potažmo energetické posouzení) a DPS činí 350 tis. Kč a současně nepřekročí 2 % celkových investičních nákladů na stavbu.

Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky.

Termín: Příjem žádostí o podporu probíhá do 15. 1. 2020.

Inovační vouchery - výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Míra podpory

  • podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že se projekt