dnes je 30.10.2020

Input:

Právní úprava správního řízení

14.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1 Právní úprava správního řízení

Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá (§ 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „správní řád” nebo ).

Rozhodnutím je v citované legální definici správního řízení míněn konkrétní a individuální správní akt. Každý postup správních orgánů, který naplňuje definiční znaky vymezené § 9 správního řádu, je správním řízením, a to i tehdy, když to o něm zvláštní zákon výslovně neuvádí.

Správní orgány rozhodují ve věcech, v nichž jsou zvláštními zákony povolány rozhodovat, vydáváním rozhodnutí konstitutivní nebo deklaratorní povahy. Konstitutivní rozhodnutí správních orgánů v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby (příkladem může být povolení k nakládání s vodami vydávané vodoprávním úřadem podle § 8 vodního zákona).

Deklaratorní rozhodnutí v určité věci prohlašují, že jmenovitě určená osoba určitá práva nebo povinnosti má anebo nemá (například rozhodnutí v pochybnostech o rozsahu povinností vlastníků pozemků či staveb a zařízení v korytu vodního toku podle § 53 vodního zákona). Správní orgán rozhoduje