dnes je 18.7.2019
Input:

Posílit přirozené funkce krajiny

4.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.23
Posílit přirozené funkce krajiny

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřena na  zvýšení ekologické stability krajiny a obnovu vodního režimu krajiny. Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Výše podpory

  • - Celková výše podpory 160 000 000,- Kč,
  • - Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
  • - Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH).

Příjemci podpory

  • - Kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající, fyzické osoby – nepodnikající.

Podporované aktivity

Vytváření, regenerace či posílení