dnes je 27.1.2020

Input:

Ohlašovací povinnosti v roce 2020 (ohlašování skutečností za rok 2019)

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.4
Ohlašovací povinnosti v roce 2020 (ohlašování skutečností za rok 2019)

Ing. Petr Šulc

Subjekty, které za rok 2019 mají povinnost ohlašování provozních skutečností na úseku životního prostředí, jsou povinny podat příslušná hlášení v roce 2020, a to prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Od 2. 1. 2020 jsou v účtech ISPOP jednotlivých povinných osob k dispozici ke stažení nové formuláře pro provedení hlášení.

Ohlašovací povinnosti subjektům vznikly na základě zákonů:

  • č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

  • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

  • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

  • č. 254/2001 Sb., o vodách

  • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, které jsou zapojeny do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM)

  • č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pro práci s formuláři ISPOP jsou k dispozici manuály . V případě využití komerčního softwarového nástroje třetích stran pro zpracování hlášení je vhodné si ověřit, že poskytovatel implementoval datový standard pro ohlašování v roce 2020 a funkcionality na kontrolu validačních chyb.

Základní informace k realizaci ohlašovací povinnosti v ISPOP:

Subjekt podávající hlášení musí být v systému ISPOP registrován

Každý subjekt podávající hlášení prostřednictvím systému ISPOP musí být dle § 4 odst. 6 zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, v systému registrován. Bez registrace není hlášení přijato a zpracováno! Náležitosti registrace jsou uvedeny zde .
V systému musí být zaregistrovaná provozovna ovzduší či IRZ nebo evidované místo užívání vody (MUV)

OVZDUŠÍ + IRZ: Pokud hlásíte za provozovnu ovzduší či IRZ, je nutné mít v účtu ISPOP zaregistrované uvedené provozovny. Registraci provozoven provedete přímo ve svém účtu ISPOP.
MUV: MUV se neregistruje přes ISPOP. MUV se v účtu ISPOP zobrazí až po evidenci na příslušném Podniku povodí.
Hlášení musí být podáno elektronicky v platném datovém standardu

Hlášení musí být v platném datovém standardu, který je zveřejněn na webových stránkách ISPOP. Vytvořit hlášení v platném datovém standardu je možné buď:
  • použitím PDF formulářů, v účtu ISPOP (sekce MŮJ ÚČET -> Stažení formuláře), nebo

  • ve vlastním softwarovém nástroji nebo .v komerčním softwarovém nástroji třetích stran

V případě, že hlášení není v platném datovém standardu (jiný datový formát, sken, listinné hlášení, excel apod.), není systémem po přijetí zpracováno, a ohlašovací povinnost není splněna.
Hlášení musí být podáno prostřednictvím webových služeb nebo prostřednictvím datové schránky ISPOP

Ohlášení prostřednictvím systému ISPOP znamená podání prostřednictvím definovaných kanálů, kterými jsou:
  • webová služba - např. odeslání přes stisk tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP” na konci každého PDF formuláře

  • datová schránka ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), ID: 5eav8r4, a to buď přímo přes systém datových schránek nebo použitím tlačítka „Odeslat do datové schránky” na konci každého PDF formuláře.

Hlášení musí být rozlišeno na řádné nebo doplněné

Každé hlášení zaslané do systému ISPOP musí obsahovat, zda se jedná o hlášení řádné nebo doplněné.

ŘÁDNÉ HLÁŠENÍ: Každé první zaslání formuláře za konkrétní ohlašovací rok, ohlašovací povinnost a jednotku, za kterou se ohlašuje (subjekt, provozovnu, zařízení, zdroj apod.) je hlášení řádné.

DOPLNĚNÉ HLÁŠENÍ: Druhé a každé další je hlášení je hlášení doplněné. V rámci podání doplněného hlášení je nutno uvést evidenční číslo řádného podání.

Doplněné hlášení zcela nahrazuje (nikoli doplňuje) původní řádné hlášení.Doplněné hlášení proto musí být úplné. Pokud např. původce odpadů neuvedl v řádném hlášení jeden druh odpadu, doplněné hlášení bude obsahovat všechny odpady ohlášené v řádném hlášení a k nim bude doplněn chybějící odpad.

V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé ohlašovací povinnosti podle jednotlivých oblastí.

Nakládání s vodami

Přehled ohlašovacích povinností v roce 2020 na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění:

Formulář
Zákon/vyhláška
Termín podání/
Ověřovatel
F_VOD_38
Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
§ 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění
dle rozhodnutí vodoprávního úřadu
vodoprávní úřad
F_VOD_ODBER_PODZ
Odběr podzemní vody
§ 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
31. 1. 2020
správce povodí
F_VOD_ODBER_POVR
Odběr povrchové vody
§ 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
31. 1. 2020
správce povodí
F_VOD_VYPOUSTENI
Vypouštěné vody
§ 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
31. 1. 2020
správce povodí
F_VOD_AKU
Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4
31. 1. 2020
správce povodí