dnes je 26.2.2021

Input:

Novinky v právních předpisech se zaměřením na daně obcí

19.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2 Novinky v právních předpisech se zaměřením na daně obcí

Ing. Zdeněk Morávek

V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na některé důležité změny právních předpisů, které jsou platné od roku 2021 a mohou se týkat praxe obcí. Zaměříme se zejména na daňovou a související úpravu.

Za upozornění dále určitě stojí nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 24/19 dne 24. listopadu 2020, zveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 7/2021. Jednalo se o návrh na zrušení věty třetí § 72 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb. s tím, že napadená ustanovení v rozporu s principy právní jistoty a ochrany legitimního očekávání jakožto principy demokratického právního státu dle čl. 1 odst. 1 Ústavy, s právem občanů na přístup k voleným a jiným veřejným funkcím za rovných podmínek dle čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen “Listina“) a s právem na spravedlivou odměnu za práci dle čl. 28 Listiny, a to samostatně i ve spojení se zákazem diskriminace dle čl. 3 Listiny. Dále namítá, že napadená ustanovení ve svých důsledcích nepřiměřeně zasahují do práva územních samosprávných celků na samosprávu v rozporu s čl. 8 a čl. 101 odst. 4 Ústavy a jsou zjevně nerozumná.

Připomeňme, že podle napadených ustanovení obce, kraje a hlavní město Praha poskytují uvolněným členům svých zastupitelstev, kteří zároveň zastávají funkci poslance, senátora nebo člena vlády, odměnu ve výši 0,4násobku výše odměny, která by jim jakožto uvolněným členům zastupitelstva jinak náležela. Jelikož Ústavní soud neshledal, že by napadená ustanovení byla v rozporu s ústavním pořádkem, návrh na jejich zrušení zamítl.

Tři novely zákona o dani z nemovitých věcí

Dále je potřeba doplnit, že v roce 2020 byly přijaty tři novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, které se obcí také týkají.

Nejdříve se jedná o zákon č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kterým dochází k úpravě u osvobození pozemků v národních parcích [§ 4 odst. 1 písm. j) ZDN] a doplňuje se úprava solidární daňové povinnosti (§ 13 ZDN). Finanční správa k tomu uvádí, že v případě osvobození národních parků se jedná o legislativně technickou úpravu vyplývající z nového vymezení zón v národních parcích podle zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny”). Změnou v zákoně o ochraně přírody a krajiny došlo ke změně terminologie označování jednotlivých zón národních parků a bylo nastaveno nové pojetí zonace národních parků.

Změna rozsahu osvobození je změnou okolností rozhodných pro vyměření daně a pojí se s ní povinnost podat daňové přiznání, v daném případě daňové přiznání na rok 2021.

Změny nabývají účinnosti k 1. 1. 2020.

Daně obcí v souvislosti s výskytem koronaviru

Další novela byla přijata zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o doplnění § 17a ZDN a tedy osvobození od daně v případě mimořádných opatření. Toto ustanovení umožňuje obci osvobodit nemovité věci z důvodu mimořádné události, a to nejdéle na dobu 5 let.

Připomeňme, že osvobozené nemovité věci musí obec vymezit v obecně závazné vyhlášce, která musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné, zejména živelní, události došlo. Pokud obec bude chtít osvobodit vymezené nemovité věci pouze částečně, tak částečné osvobození vyjádří procentem.

DNV dále upravuje, jakým způsobem může obec nemovité věci ve vyhlášce vymezit. Obecně závazná vyhláška buď může v případě rozsáhlejší mimořádné události vztáhnout osvobození k celému území obce nebo k jednomu nebo více katastrálním územím (opět v jejich plném rozsahu). V takovém případě může obec podle typu mimořádné události volit, zda osvobodí všechny nemovité věci, které leží na tomto území, nebo zda osvobození vztáhne pouze k jedné z dílčích daní a osvobodí buď pouze pozemky, nebo pouze zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky. Tímto způsobem nelze osvobodit pouze zdanitelné stavby, aniž by došlo k osvobození zdanitelných jednotek.

Pokud se mimořádná událost týká pouze vymezených nemovitých věcí, může je obec v obecně závazné vyhlášce uvést jmenovitě. V takovém případě DNV jednoznačně stanoví požadavky na jejich označení.

Poplatník, jehož nemovité věci obec osvobodí, musí nárok na osvobození uplatnit v daňovém nebo v dodatečném daňovém přiznání, a to podle toho, zda obec obecně závaznou vyhláškou osvobodí nemovité věci na dosud neuplynulá zdaňovací období (do budoucna), nebo za již uplynulá zdaňovací období.

Změny nabývají účinnosti k 1. 7. 2020.

Daňový balíček

Poslední novela byla přijata zákonem č. 609/2020 Sb., který bývá označován jako daňový balíček. Změny se týkají zejména § 12 ZDN, který upravuje místní koeficient. Obce budou moci aplikovat v různých částech obce místní koeficient, který má přímý vliv na celkovou výši daně, a budou tak moci přesněji reagovat na jednotlivá specifika jednotlivých oblastí. Dále může být tento koeficient stanoven v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo. Ke zvýšení právní jistoty bylo dále v novém § 12e ZDN jednoznačně vymezeno, co se rozumí pro účely této daně druhem pozemku.

Změny nabývají účinnosti k 1. 1. 2021.

Dále bychom upozornili na vyhlášku č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. S účinností od 1. 1. 2021 se opět mění sazby cestovních náhrad. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy se u jednostopých vozidel zvyšuje z 1,10 na 1,20 Kč a u osobních silničních motorových vozidel ze 4,20 na 4,40 Kč. Tuzemské stravné v případě zaměstnanců odměňovaných platem činí:

 • -> 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (bylo 87 Kč až 103 Kč)
 • -> 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (bylo 131 Kč až 158 Kč)
 • -> 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (bylo 206 Kč až 246 Kč).

A současně byla aktualizována výše průměrné ceny pohonné hmoty, která činí:

 • -> 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • -> 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • -> 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • -> 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

S výjimkou elektřiny došlo k výraznému poklesu těchto průměrných cen.

Upozorněme také na vyhlášku č. 548/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o vyhlášku, která je důležitá z pohledu daně z nemovitých věcí, či přesněji daně z pozemků, při stanovení základu daně.

Pod číslem č. 574/2020 Sb. bylo zveřejněno sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti, tato průměrná mzda činí 34 611 Kč, a pod č. 575/2020 Sb., potom sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce, kdy částka je samozřejmě stejná, tedy 34 611 Kč. Jedná se o důležitý parametr z pohledu řady ekonomických ukazatelů.

Upozornit musíme také na nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. V případě zaměstnanců ve veřejných službách dochází k navýšení tarifů u zdravotních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, dále u lékařů a také u pedagogických pracovníků. V případě státních zaměstnanců dochází ke zvýšení tarifů u lékařů orgánu ochrany veřejného zdraví.

Dále bychom se ještě zaměřili na změny, které přináší tzv. daňový balíček 2021, tedy poslanecký tisk č. 910, jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Zákon byl zveřejněn za podivných okolností ve sbírce zákonů pod č. 609/2020 Sb. 31. 12. 2020, jeho účinnost je samozřejmě k 1.1. 2021. Otázka je, zda postup přijetí a schválení nebude napadnut u Ústavního soudu, nicméně k 1. 1. 2021 je zákon účinný a platný.

Předmětem návrhu je celá řada i nedaňových zákonů, nicméně zdůrazněme, že se jedná, mimo jiné, o tyto právní předpisy:

 • -> Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”),
 • -> Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • -> Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • -> Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
 • -> Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • -> Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • -> Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
 • -> Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • -> Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,
 • -> Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších
Nahrávám...
Nahrávám...