Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o registru smluv

18.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.19.1 Novela zákona o registru smluv

Mgr. Hana Vítová

Dne 27. 7. 2017 byl prezidentu republiky doručen zákon č. 249/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (ZRS), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. (dále jen „novela”). Novela vyšla ve Sbírce zákonů a nabyla účinnosti dnem 18. 8. 2017.

Již od 1. července 2017 nabyl zákon o registru smluv plné účinnosti a uplatní se tedy i do té doby neúčinná ustanovení upravující následky uveřejnění i neuveřejnění smlouvy v registru smluv (§ 6 a 7 ZRS). Obecně to tedy znamená, že smlouva nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, a dále pokud smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Povinnost uveřejnění v registru smluv se nadále obecně týká i územních samosprávných celků (včetně městské části nebo městského obvodu) s výjimkou smlouvy, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast. Trvá rovněž povinnost zaslat smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Po účinnosti zákona o registru smluv byl vyhlášen ve Sbírce zákonů nový zákon upravující veřejné zakázky – zákon o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.). Zákon o registru smluv ve svém § 8 odst. 4 ZRS upravuje vztah zákona o registru smluv a zákona o veřejných zakázkách (nyní zrušeného). Lze shrnout, že i za účinnosti (nového) zákona o zadávání veřejných zakázek se uplatní dříve stanovené pravidlo pro již zrušený zákon o veřejných zakázkách, a to, že bude-li smlouva uveřejněna podle zákona o registru smluv, není třeba ji uveřejňovat též podle zákona o zadávání veřejných zakázek (kde je obecná úprava zveřejňování smluv obsažena v § 219 ZZVZ).

Výjimky z povinnosti uveřejňování

Novelou se rozšiřují stávající výjimky z povinnosti uveřejňování prostřednictvím registru smluv, a to o smlouvu, která se týká činnosti Správy státních hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se státními hmotnými rezervami, a dále o smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je Český rozhlas nebo Česká televize (s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek).

Výčet stávajících výjimek se dále rozšiřuje o zcela nové výjimky, po účinnosti novely tedy nebude nutné uveřejňovat prostřednictvím registru smluv

  • - smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou institucí v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,
  • - smlouvu, jejímž předmětem je nakládání s výbušninou nebo zařízením či objektem určeným k její výrobě nebo skladování,
  • - smlouvu týkající se výroby nebo užití pořadu, včetně smlouvy o nabytí práv k užití pořadu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je Česká televize nebo Český rozhlas,
  • - smlouvu chráněnou bankovním tajemstvím (to neplatí, jde-li o smlouvu mezi bankou a osobou uvedenou v § 2 odst. 1 ZRS, která se týká používání veřejných prostředků),
  • - kolektivní smlouvu,
  • - smlouvu uzavřenou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n) ZRS (státní podnik nebo národní podnik; právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými