dnes je 16.9.2019
Input:

Návrh zákona měnící zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.2
Návrh zákona měnící zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

Ing. Lukáš Žaludek

Článek blíže přibližuje vybrané změny, které se promítnou do zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech”), v souvislosti s přijetím balíčku oběhového hospodářství, resp. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (dále jen „směrnice 2018/851”) a dále směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (dále jen „směrnice 2018/852”). Stav znění novely zákona o obalech je v době psaní článku v připomínkovém řízení.

Změny přicházejí mimo jiné i v oblastech:

  • úprava podmínek plnění povinnosti zpětného odběru (min. hustota sběrné sítě, sběrná místa odpadů z obalů → zařazení do obecního systému, informační povinnost vůči spotřebiteli);

  • určení pověřeného zástupce pro zahraniční osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v ČR;

  • povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů přiměřené zátěži pro malé podniky;

  • změny v definicích;

  • změny pro autorizované obalové společnosti („AOS”) např.: provádět ekomodulaci, zveřejňovat vlastnickou strukturu, smlouvy, sazebníky, povinné finanční zajištění AOS, zákaz podnikání v oblasti nakládání s odpady pro AOS a další.

Změna v  definicích/pojmech

Ze všech ustanovení zákona o obalech je nyní zrušen výraz „balený výrobek”. Tato změna byla nutná z důvodu oddělení pojmu prázdného obalu/naplněného obalu. Současná právní úprava již obsahuje pojem „obalový prostředek”, z toho důvodu je již použití zrušeného výrazu „balený výrobek” bezpředmětné.

Dále byly do nového zákona o obalech zakomponovány odkazy na výše uvedené evropské směrnice 2018/851 a 2018/852, např. do poznámky pod čarou č. 2 v § 1 odst. 1.

Nové znění písm. g) v § 2 je pouze kosmetickou změnou definující opakovaně použitelný obal (dříve činnost opakovaného použití obalu).

Do § 2 se nově zavádí definice pojmů „kompozitní obaly” (§ 2 písm. i)) a dále „oxo-rozložitelný plastový obal” (§ 2 písm. j), k)). Mimo uvedené se přidává písm. r), které blíže specifikuje ekomodulaci s ohledem na určování výše finančního příspěvku AOS pro obal či skupinu obalů.

V § 4 je nyní nové znění písm. c), které vychází nebo je v souladu s navrhovaným zákonem o odpadech (součástí odpadového balíčku, aktuálně v připomínkovém řízení).

Zpětný odběr (§ 10)

§ 10 upravuje povinnost zajištění zpětného odběru na celém území ČR v přiměřené docházkové vzdálenosti, toto neplatí pro zpětný odběr vratných zálohových obalů, kde má povinnost dle § 9 odst. 4 osoba uvádějící na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech → osoba, která vratný zálohovaný obal prodává, má povinnost ho vykoupit.

Minimální podíly obcí (90 %), na jejichž území se zajišťuje zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst a min. podíl obyvatel (90 %) žijících v těchto obcích, jsou v § 10 odst. 2, 3 definovány z důvodu omezení působnosti AOS pouze na nejziskovější oblasti.

Povinnost zařazení sběrných míst pro odpady z obalů do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí (§ 10 odst. 4) je z důvodu vykazování dosažení určité míry třídění a využití a plnění cílů v souvislosti s navrhovaným zákonem o odpadech. Dále tato spolupráce s obcí musí být z kontrolních důvodů podložena písemnou smlouvou.

§ 13 a 13a – pověřený zástupce

V § 13 odst. 3 (původně odst. 2) se mění míra opakovaného použití obalů z 55 % hmotnostních na 70 % hmotnostních.

Nově se přidává § 13a, který upravuje jmenování pověřeného zástupce pro účely plnění povinností výrobců, vyplývajících ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobce na jeho území, usazeným v jiném členském státu EU a uvádějícím výrobky na trh nebo na jeho území.

Jmenování pověřeného zástupce není pro zahraniční subjekty povinností, nýbrž možností. Avšak dle odst. 3 § 13a plnění povinností osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu se nevztahuje na povinnosti v § 3 až 6 zákona o obalech.

Nový pojem „pověřený zástupce” se překlápí i do § 14, který upravuje Seznam osob. Tudíž např.: „Pověřený zástupce podává návrh na zápis do Seznamu svým jménem namísto osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, jejíž povinnosti podle tohoto zákona plní” dle § 14 odst. 3.

§ 15 – evidence

V § 15 se upravuje odst. 3, a to z důvodu zmapování odpadů z obalů od původce po zpracování a dále od recyklace po dotřídění, materiálové zpracování. V případě AOS již tento systém byl uplatňován, výslovně se tato úprava dotkne osob uvádějících na trh nebo do oběhu obaly plnící povinnosti § 10 a § 12 samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady.

V § 15a odst. 1 je stanovena výjimka pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu obaly plnit povinnosti dle § 10 až 15 za podmínky, kdy je roční produkce obalů pod 300 kg a zároveň roční obrat nepřekročí 25 milionů Kč (dříve 4,5 miliony Kč). Tuto změnu ocení zejména malé a střední podniky, na které byla kvůli starému znění kladena nepřiměřená regulační zátěž.

§ 17 – autorizace k zajišťování sdruženého plnění

Změny jsou zejména v předkládaných přílohách k žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci → § 17 odst. 3 písm. e) bod 6–8. Dále se v § 17 vkládá nový odst. 4, který definuje mírnější podmínky pro žadatele o autorizaci ke dni podání žádosti. Mimo jiné i tato „úleva” je navrhována z důvodu přísných podmínek pro nové žadatele o autorizaci, kteří za stávajících podmínek prakticky nejsou schopni vybudovat alternativu k současně jediné AOS – EKOKOM, a. s.

V souvislosti se zněním novelizovaného zákona o obalech dochází k řadě změn v souvislosti s autorizovanými společnostmi. Mezi další změny patří kupříkladu:

  • V § 18 se vkládá nový odst. 5 → „akcionář autorizované společnosti nesmí být akcionářem jiné autorizované osoby”. Cílem je vyloučit střet zájmů mezi dvěma autorizovanými společnostmi vč. činností společnosti zabezpečující zpětný odběr výrobků a společnosti zabezpečující zpětný odběr obalů z těchto výrobků.

  • Mění se znění § 20 – některá omezení autorizované společnosti (např.: zákaz podnikání, obchodování v oblasti nakládání s odpady i druhotnými surovinami získanými z odpadů z obalů; omezení rizika odklonu finančních prostředků AOS k zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů). § 20 je dále rozdělen do § 20a z důvodu přehlednosti, tento paragraf mimo jiné upravuje i nemožnost AOS uzavírat jiné smlouvy než smlouvy o sdruženém plnění s akcionářem