dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 96/1997 SbNU, sv.8, K právu na příznivé životní prostředí Ke kasační pravomoci Ústavního soudu K průtahům v řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 8, nález č. 96

III. ÚS 70/97

K právu na příznivé životní prostředí
Ke kasační pravomoci Ústavního soudu
K průtahům v řízení

1. Skutečnost, že životní prostředí je veřejným statkem (hodnotou) ve smyslu preambule Ústavy a Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 7 Ústavy, nevylučuje existenci subjektivního práva na příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 1 Listiny), jakož i práva v zákonem stanoveném rozsahu se jej domáhat (čl. 41 Listiny).

2. V řízení o ústavních stížnostech směřujících proti rozhodnutím orgánů veřejné moci má Ústavní soud pouze postavení soudu kasačního [§ 82 odst. 3 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.] Pokud ústavní stížnost napadá pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné moci pro porušení základního práva na projednání věci bez zbytečných průtahů (čl. 38 odst. 2 Listiny), má důvodnost takovéto argumentace za následek kasaci pouze tehdy, jestliže průtahy v řízení ovlivnily nedodržení dalších ústavních principů řádného procesu nebo aplikaci hmotných ústavních práv. Samotné průtahy v řízení tedy nejsou důvodem kasačního nálezu, jejich existenci však Ústavní soud v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. (podle něhož může ústavní stížnosti zčásti vyhovět a zčásti ji zamítnout) vysloví ve výroku nálezu.

3. Průtahy v řízení jsou dle přesvědčení Ústavního soudu totiž dány i tehdy, když nespočívají v subjektivních, nýbrž v objektivních okolnostech existujících na straně soudu a ovlivňujících jeho procesní aktivitu.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 10. července 1997 sp. zn. III. ÚS 70/97 ve věci ústavní stížnosti H.D. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. prosince 1996 sp. zn. 6 A 95/94 o zastavení řízení.

I. Výrok

1. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 18. prosince 1996 č. j. 6 A 95/94-42 byla porušena základní práva a svobody plynoucí z čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 35 odst. 1 a čl. 41 Listiny základních práv a svobod, a proto se uvedené usnesení zrušuje.

2. Postupem Vrchního soudu v Praze v řízení ve věci sp. zn. 6 A 95/94 bylo porušeno základní právo na projednání věci bez zbytečných průtahů dle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Odůvodnění

1. Návrhem, podaným Ústavnímu soudu České republiky ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. prosince 1996 č. j. 6 A 95/94-42, jímž se zastavuje řízení. Napadeným rozhodnutím se cítí být dotčen na svých základních právech a svobodách, vyplývajících z čl. 35, 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ze spisu sp. zn. 6 A 95/94 Vrchního soudu v Praze, ze správního spisu Ministerstva hospodářství (v současnosti Ministerstva pro místní rozvoj) a Okresního úřadu v Třebíči ve věci vydání stavebního povolení na stavbu meziskladu vyhořelého jaderného paliva v Jaderné elektrárně Dukovany a správního spisu Ministerstva hospodářství ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby meziskladu vyhořelého jaderného paliva v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, jakož i správního spisu

Nahrávám...
Nahrávám...