dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 85/2003 SbNU, sv.30, Ke stanovení celního dluhuK přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 30, nález č. 85

IV. ÚS 337/02

Ke stanovení celního dluhu
K přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Při stanovení celního dluhu včetně jeho doměření nelze stanovit povinnost k jeho úhradě jen na základě formální aplikace příslušných ustanovení celního zákona na údaje vyplývající z celního prohlášení řidiči převážejícímu zboží, když všechny okolnosti nasvědčují tomu, že to byly jiné osoby, které se dopustily protiprávního jednání spočívajícího v nedodání zboží do celního úřadu určení, vyhotovení fiktivního potvrzení o vývozu zboží za hranice České republiky a předložení jiného zboží k celní deklaraci než zboží skutečně dovezeného, majícího za následek vznik celního dluhu.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 9. června 2003 sp. zn. IV. ÚS 337/02 ve věci ústavní stížnosti P. J. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 28. 3. 2002 sp. zn. 30 Ca 431/99, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni z 30. 9. 1999 č. j. 7112/1-1115/1/99 a č. j. 7112/1-1115/2/99, jimiž byla zamítnuta stěžovatelova odvolání proti rozhodnutím Celního úřadu v Rozvadově ze 17. 6. 1999 č. j. 2158900055 a č. j. 2158900056, kterými byl stěžovateli doměřen rozdíl na cle a daních.

Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 431/99 ze dne 28. 3. 2002,

2. rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni č. j. 7112/1-1115/1/99 a č. j. 7112/1-1115/2/99 ze dne 30. 9. 1999,

3. rozhodnutí Celního úřadu v Rozvadově č. j. 2158900055 a č. j. 2158900056 ze dne 17. 6. 1999 se zrušují.

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 36 Listiny základních práv a svobod, domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba na zrušení rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni č. j. 7112/1-1115/1/99 a 7112/1-1115/2/99 ze dne 30. 9. 1999, jimiž byla zamítnuta odvolání stěžovatele proti rozhodnutím Celního úřadu v Rozvadově č. j. 2158900055 a 2158900056 ze dne 17. 6. 1999, kterými mu byl doměřen rozdíl na cle a daních v částce 7 573 169 Kč a 7 585 317 Kč.

Z obsahu spisu Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 431/99 a spisu Celního úřadu v Rozvadově Ústavní soud zjistil následující skutkové a právní okolnosti případu.

Stěžovatel jako řidič a zaměstnanec dopravní firmy F. N. - U. přepravoval od nakládky v Itálii až po přepřah nákladu v Plzni předmětné zboží určené odběrateli firmě B., Ltd., M. S., Poland. Celní úřad v Rozvadově propustil na základě celních prohlášení předložených stěžovatelem ve dnech dne 28. 1. 1998 a dne 5. 2. 1998 zboží deklarované jako denaturovaný etylalkohol do režimu tranzitu, kdy celním úřadem určení byl Celní úřad Cínovec. Jako hlavní povinný byl v odst. 50 celního prohlášení uveden stěžovatel. Celním úřadem určení - Cínovec - bylo dodání zboží potvrzeno, avšak následně bylo na základě šetření Policie České republiky zjištěno, že předmětné kamiony nevystoupily z České republiky, zboží bylo vzato do evidence Celního úřadu Cínovec pouze fiktivně za úplatu a celníci projednávající předmětné kamiony jsou vazebně trestně stíháni pro trestný čin zneužití pravomoci

Nahrávám...
Nahrávám...