dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 85/1999 SbNU, sv. 14, K samostatné působnosti obcí; K vydávání obecně závazných vyhlášek obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 14, nález č. 85

Pl. ÚS 42/97

K samostatné působnosti obcí
K vydávání obecně závazných vyhlášek obcí

I když působnost § 17 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku inkorporovaného do zákona novelou č. 279/1995 Sb. účinnou od 1. prosince 1995 nelze podle důvodové zprávy k zákonu omezit jen na opatření proti negativním důsledkům provozování prostituce, a jakkoli není pochyb o tom, že nemírné pití alkoholu na očích veřejnosti je společensky škodlivým jevem, který bývá příčinou narušování veřejného pořádku a poškozuje dobré mravy v obci, je špatným příkladem a kazí děti a mládež, nelze obecně závaznými vyhláškami vydanými na základě tohoto zmocňovacího ustanovení regulovat činnosti, které jsou upraveny speciálním právním předpisem. V projednávaném případě jde o zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 8. června 1999 sp. zn. Pl. ÚS 42/97 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu v Karlových Varech na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/1996 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku (nález byl vyhlášen pod č. 162/1999 Sb.).

I. Výrok

Obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 6/1996 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku se zrušuje dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Odůvodnění

Dne 9. 12. 1997 Ústavní soud obdržel návrh přednosty Okresního úřadu v Karlových Varech na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku přijaté Městským zastupitelstvem v Ostrově dne 11. 7. 1996.

Text napadené vyhlášky je následující:


MĚSTO OSTROV

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTA OSTROVA

č. 6/1996,

o některých opatřeních

k zajištění veřejného pořádku

Město Ostrov dle § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), na základě usnesení Městského zastupitelstva Ostrov ze dne 11. července 1996 č. 43/1996 dle § 36 odst. 1 písm. f) zákona vydává tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Pro udržení veřejného pořádku ve městě Ostrově a k zabezpečení nerušeného života občanů včetně zajištění zdravé výchovy dětí a mládeže dle § 17 zákona Město Ostrov přijímá opatření uvedená v § 2 a 3.

§ 2

Konzumace alkoholických nápojů

Na veřejně přístupných místech se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a to z jakékoliv nádoby a obalu.

Alkoholickými nápoji se rozumí všechny nápoje obsahující alkohol včetně piva ve smyslu zvláštního předpisu1).

Za veřejně přístupné místo se považují pozemky nebo jejich části a budovy a stavby nebo jejich části, které jsou se souhlasem jejich vlastníka přístupné předem neurčeným osobám (např. i chodby a schodiště).

Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na veřejně přístupná místa dle odstavce 3 na území města Ostrova v zastavěných částech městských částí sídliště a Starého města, Horního a Dolního Žďáru, Kfel a Květnové a to zejména na Mírovém náměstí, Hlavní třídě,

Nahrávám...
Nahrávám...