dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 75/2001 SbNU, sv.22, K nutnosti odůvodnit soudní rozhodnutí o nepřiznání náhrady nákladů řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 22, nález č. 75

III. ÚS 727/2000

K nutnosti odůvodnit soudní rozhodnutí o nepřiznání náhrady nákladů řízení

Otázku náhrad nákladů řízení upravuje občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) v § 142 a dalších. Podle § 150 o. s. ř. soud může výjimečně, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, náhradu nákladů zcela nebo z části nepřiznat. Úvaha soudu o tom, zda se jedná o výjimečný případ a zda tu jsou důvody hodné zvláštního zřetele, musí vycházet z posouzení všech okolností konkrétní věci. Soud musí také své rozhodnutí řádně a přesvědčivě odůvodnit. V postupu, který není odpovídajícím způsobem vysvětlen, lze spatřovat jisté prvky libovůle a nahodilosti; pouhý formální odkaz na příslušné ustanovení zákona bez objasnění závěru, ke kterému soud dospěl, není podle § 157 odst. 2 o. s. ř. (a tedy i ve smyslu práva na spravedlivý proces) dostačující.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 17. května 2001 sp. zn. III. ÚS 727/2000 ve věci ústavní stížnosti K., spol. s r. o., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 21. 9. 2000 sp. zn. 23 Co 279/2000 o nepřiznání náhrady nákladů řízení.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 9. 2000 č. j. 23 Co 279/2000-52 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatel podal dne 12. 12. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen o den později. Předmětný návrh směřoval proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 9. 2000 č. j. 23 Co 279/2000-52, kterým bylo změněno usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 24. 2. 2000 č. j. 11 C 663/99-27, s tvrzením, že jím byla porušena navrhovatelova základní práva.

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního soudu v Havlíčkově Brodě sp. zn. 11 C 663/99 a z něj zjistil, že navrhovatel jako žalobce podal dne 21. 10. 1999 žalobu proti Finančnímu úřadu pro Prahu 3 o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí. Žaloba byla odůvodněna tím, že navrhovatel dne 11. 9. 1999 uzavřel s JUDr. R. T. kupní smlouvu, podle které koupil v žalobě specifikované nemovitosti v k. ú. L. nad S. (dále jen „předmětné nemovitosti“). Smlouva byla předložena Katastrálnímu úřadu v Havlíčkově Brodě, který rozhodnutím č. j. 201-V11-1817/99 povolil příslušný vklad do katastru nemovitostí. Právní účinky vkladu nastaly dne 21. 6. 1999.

Dne 20. 8. 1999 vydal Okresní soud v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. E 1273/99 usnesení, kterým nařídil výkon rozhodnutí proti JUDr. R. T. prodejem předmětných nemovitostí. Výkon rozhodnutí tedy měl postihnout nemovitosti, které nebyly ve vlastnictví povinného. Navrhovatel z tohoto důvodu žádal, aby soud předmětné nemovitosti z výkonu rozhodnutí vyloučil.

V mezidobí Krajský soud v Hradci Králové zamítl návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem předmětných nemovitostí, což odůvodnil mimo jiné tím, že pro nařízení výkonu rozhodnutí je vedle obecných náležitostí nutné prokázat i to, že nemovitosti, jejichž prodej oprávněný navrhuje, jsou ve vlastnictví povinného. V daném případě v době zahájení řízení o výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí již povinný nemovitosti nevlastnil.

Navrhovatel proto svou žalobu

Nahrávám...
Nahrávám...