dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 75/1996 SbNU, sv.6, K otázce okruhu účastníků řízení podle § 200e občanského soudního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 75

IV. ÚS 230/95

K otázce okruhu účastníků řízení podle § 200e občanského soudního řádu

Účastníkem řízení vedeného podle § 200e občanského soudního řádu jsou i společníci zrušované společnosti s ručením omezeným.

Nález

Ústavního soudu České republiky (IV. senátu) ze dne 12. září 1996 sp. zn. IV. ÚS 230/95 ve věci ústavní stížnosti H. N. proti usnesení Vrchního soudu v Praze z 19. 6. 1995 sp. zn. 7 Cmo 209/94 o odmítnutí odvolání proti usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze 13. 6. 1994 sp. zn. 36 Cm 241/94 o zrušení obchodní společnosti.

I. Výrok

Usnesení Krajského obchodního soudu v Praze sp. zn. 36 Cm 241/94 ze dne 13. 6. 1994 a usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 209/94 ze dne 19. 6. 1995 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností s odvoláním na porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 209/94 ze dne 19. 6. 1995, jímž bylo odmítnuto jeho odvolání proti usnesení Krajského obchodního soudu v Praze sp. zn. 36 Cm 241/94 ze dne 13. 6. 1994.

Krajský obchodní soud v Praze svým rozhodnutím zrušil společnost L.+B., s.r.o., se sídlem v P. 4 (jejímž jedním ze dvou společníků je stěžovatel), nařídil její likvidaci, likvidátorem společnosti jmenoval ing. S. Š., které stanovil povinnost předložit soudu konečnou zprávu o průběhu likvidace do 15 dnů od jejího skončení. Uvedené rozhodnutí bylo vydáno v řízení zahájeném k návrhu JUDr. A. V., právní zástupkyně zrušované společnosti, která návrh na zahájení řízení v podstatě odůvodňovala tím, že jednatele společnosti (jímž byl druhý ze společníků) upozorňovala na povinnost plynoucí z § 764 odst. 2 obchodního zákoníku - uvést společenskou smlouvu a stanovy společnosti do souladu s kogentními ustanoveními obchodního zákoníku, což bez valné hromady společníků není uskutečnitelné. Přes její opakované výzvy se však v posledních dvou letech valná hromada společnosti nekonala. Právní zájem na podaném návrhu zdůvodnila tak, že její profesní odpovědnost za právní statut klienta je nejistá, když soud v popsané situaci může společnost kdykoliv zrušit a nařídit její likvidaci, a to dokonce i bez návrhu. Krajský obchodní soud v Praze, který vycházel z názoru, že právní zájem JUDr. A. V. na zrušení společnosti, kterou zastupovala, je dán, podanému návrhu vyhověl dne 13. 6. 1994, a to s odkazem na ustanovení § 68 odst. 6 písm. a) obchodního zákoníku, když považoval za nesporné, že valná hromada společnosti se v uplynulých dvou letech nekonala. Zároveň podle § 71 odst. 2 obchodního zákoníku jmenoval likvidátora společnosti. Toto rozhodnutí soud I. stupně v den jeho vydání doručil navrhovatelce a jednateli společnosti, jímž byl druhý společník firmy ing. J. B. Stěžovateli, který je většinovým společníkem firmy, vlastnícím 70 procent jejího základního jmění, toto rozhodnutí přes jeho výslovnou žádost soudem doručeno nebylo se zdůvodněním, že účastníkem předmětného řízení je pouze navrhovatelka - JUDr. A. V. - a společnost, nikoliv však již její

Nahrávám...
Nahrávám...