dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 73/1998 SbNU, sv.11, K právu na spravedlivý proces

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 73

IV. ÚS 186/98

K právu na spravedlivý proces

I když důkazní prostředek, totiž výslech svědka podle § 126 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), nesměřoval k věci samé, ale k posouzení ryze procesní otázky, totiž otázky, zda stěžovatelce bylo napadené usnesení řádně doručeno, platí i zde ustanovení části třetí hlavy druhé o.s.ř. týkající se dokazování, tedy i § 122 odst. 2 o.s.ř., podle kterého účastníci mají právo být přítomni u dokazování prováděného dožádaným soudem, § 123 o.s.ř., zakotvující právo účastníků vyjadřovat se ke všem prováděným důkazům a přirozeně i obecná ustanovení o.s.ř., zejména § 1 kladoucí důraz na zajištění spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 17. června 1998 sp. zn. IV. ÚS 186/98 ve věci ústavní stížnosti M. B. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 9. 3. 1998 sp. zn. 20 Co 75/98 o odmítnutí odvolání.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 3. 1998 čj. 20 Co 75/98-31 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně odmítajícímu jako opožděné její odvolání proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 25. 3. 1997 čj. 64 E 3134/96-6 stěžovatelka uvádí, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo zakotvené v článku 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), a to zejména z toho důvodu, že nebyla vyrozuměna o výslechu poštovní doručovatelky rozhodném pro závěr krajského soudu o tom, kdy jí napadené usnesení Městského soudu v Brně bylo podle § 47 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) doručeno. Z uvedených důvodů domáhá se zrušení napadeného usnesení.

Krajský soud v Brně ve svém vyjádření poukázal na písemné odůvodnění svého rozhodnutí.

Vedlejší účastníci ve svém vyjádření poukázali na neutěšenost rodinných poměrů souvisejících se skutečností, že stěžovatelka, která již v minulosti odmítala převzít písemné zásilky, doposud užívá jejich byt. Podle jejich názoru ústavní stížností se stěžovatelka snaží zneužít právního řádu tohoto státu, stejně jako zneužít Ústavního soudu k porušení jejich ústavně zaručených práv. Z uvedených důvodů navrhují zamítnutí ústavní stížnosti.

Ze spisu 64 E 3134/96 Městského soudu v Brně Ústavní soud zjistil, že citovaným usnesením Městského soudu v Brně byl nařízen výkon ve výroku tohoto usnesení blíže označených rozhodnutí vyklizením bytu stěžovatelky a jejím přestěhováním do náhradního ubytování. Uvedené usnesení Městského soudu v Brně bylo stěžovatelce doručováno do vlastních rukou, protože však stěžovatelka nebyla v

Nahrávám...
Nahrávám...