dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 47/1996 SbNU, sv.5, K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky K otázce meritorního rozhodnutí o návrhu skupiny poslanců na zrušení právního předpisu i po skončení volebního období Poslanecké sněmovny v průběhu řízení před Ústavním soudem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 47

Pl. ÚS 42/95

K otázce mezí, v nichž obec (město) může vydávat obecně závazné vyhlášky
K otázce meritorního rozhodnutí o návrhu skupiny poslanců na zrušení právního předpisu i po skončení volebního období Poslanecké sněmovny v průběhu řízení před Ústavním soudem

1. Ústava České republiky v čl. 79 odst. 3 stanoví, že orgány územní samosprávy, stejně jako ministerstva a jiné správní úřady, mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Vzhledem k zařazení tohoto článku do hlavy třetí, upravující moc výkonnou, lze mít za to, že obec zde vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Naproti tomu čl. 104 Ústavy, v jehož odst. 3 se stanoví, že zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obec ně závazné vyhlášky, je zařazen do hlavy sedmé o územní samosprávě. V zákoně České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je uvedená pravomoc orgánů územní samosprávy vydávat normativní právní akty rozvedena v hlavě druhé s názvem „Působnost obce“, a to tak, že jde o působnost samostatnou (§ 13 a násl. zákona) nebo o působnost přenesenou (§ 21 a násl. zákona). Vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech náležejících do přenesené působnosti může obec pouze na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích. Samostatná působnost obce je upravena v § 14 cit. zákona tak, že v odst. 1 jsou jednotlivé činnosti patřící do samostatné působnosti obce uvedeny demonstrativně, zatímco v odst. 2 je samostatná působnost obce extenzivněji upravena tak, že obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy. Do samostatné působnosti obce lze však stěží zahrnout zákaz činností, který je vlastně toliko parafrází skutkových podstat trestných činů.

2. Ústavní soud České republiky se ztotožňuje s názorem bývalého Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, vyjádřeným v jeho rozhodnutích Pl. ÚS 1/92, Pl. ÚS 22/92 a Pl. ÚS 95/92, že k posouzení procesní způsobilosti skupiny poslanců je rozhodující stav v době podání návrhu, což vyplývá, z výkladu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zejména z toho, že zákon neuvádí snížení počtu poslanců, kteří návrh podali, jako důvod zastavení zahájeného řízení a z toho, že požadavku ochrany ústavnosti odpovídá, aby Ústavní soud z důvodu obecného zájmu ve věci jednal a rozhodl.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 12. června 1996 sp. zn. Pl. ÚS 42/95 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína (nález byl vyhlášen pod č. 192/1996 Sb.).

I.

Nahrávám...
Nahrávám...