dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 45/1998 SbNU, sv.10, K právu na spravedlivý proces podle Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 45

I. ÚS 287/96

K právu na spravedlivý proces podle Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud respektuje zásadu volného hodnocení důkazů obecnými soudy. Podle § 81 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, však není vázán skutkovým zjištěním učiněným v předchozích řízeních.

Zjistí-li Ústavní soud očividný rozpor mezi skutkovými zjištěními vyplývajícími z důkazů provedených v řízení před obecnými soudy a právními závěry, jež z nich obecné soudy vyvodily, musí konstatovat, že v řízení před obecnými soudy došlo k porušení zásad spravedlivého procesu podle čl. 90 Ústavy České republiky a podle hlavy páté Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 15. dubna 1998 sp. zn. I. ÚS 287/96 ve věci ústavní stížnosti MUDr. O.D. proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 1 z 11. 1. 1996 sp. zn. 24 C 27/94 a Městského soudu v Praze z 2. 8. 1996 sp. zn. 13 Co 261/96 o zamítnutí žaloby na zaplacení finanční náhrady podle zákona o mimosoudních rehabilitacích.

I. Výrok

1. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 1. 1996 č. j. 24 C 27/94-28 se zrušuje v celém rozsahu.

2. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 8. 1996 č. j. 13 Co 261/96-37 se ve výroku o zamítnutí žaloby ohledně částky 234384 Kč s úroky z prodlení zrušuje.

3. Ústavní stížnost se odmítá, pokud směřuje proti té části výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 8. 1996 č. j. 13 Co 261/96-37, jíž byl rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o zamítnutí žaloby ohledně částky 19000 Kč zrušen a věc byla v tomto rozsahu vrácena soudu prvého stupně k dalšímu řízení.

II. Odůvodnění

Stěžovatel podal ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 11. 1. 1996 č. j. 24 C 27/94-28 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 8. 1996 č. j. 13 Co 261/96-37.

Podle napadeného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 se stěžovatel žalobou podanou proti Ministerstvu financí domáhal zaplacení finanční náhrady podle § 13 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, za dům čp. 716 se stavební parcelou č. 12 v katastrálním území P. s odůvodněním, že tyto nemovitosti stát převzal bez právního důvodu a vztahuje se na ně restituční důvod podle § 6 odst. 2 citovaného zákona. Dům však byl zbourán a pozemek zastavěn, proto je nelze vydat. Žalobce - stěžovatel požadoval za dům spolu s vedlejšími stavbami a venkovními úpravami částku 234384,60 Kč a za pozemek částku 19000 Kč. Obvodní soud pro Prahu 1 zjistil ze spisu stavebního úřadu v Přerově, že na nemovitosti čp. 716 v P., označené jako „židovský dům“, jsou vedeny dva podíly, a to podíl I - přední dům a magacin ve dvoře a podíl II - zadní část domu, který náležel A.B. a N.D. Dům stojí na stavební parcele č. 12, která je společným vlastnictvím vlastníků obou podílů. Špatný stavební stav domu byl zjištěn již v roce 1925. Výměrem Městského stavebního úřadu v Přerově č. 7690 ze dne 18. 7. 1929 bylo nařízeno zbourání dvorního křídla domu čp. 716 v P., tj. zadní části domu (podíl II). Co se týká předního domu (podíl I), jeho zbourání

Nahrávám...
Nahrávám...