dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 37/1999 SbNU, sv.13, K náležitostem návrhu na zahájení konkursního řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 37

I. ÚS 190/98

K náležitostem návrhu na zahájení konkursního řízení

Procesním úkonem, jehož právní účinek - tj. zahájení konkursního řízení - nastal ještě před účinností zákona č. 94/1996 Sb., jímž byl novelizován zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, byl i návrh věřitele, který podal ve formě přistoupení k návrhu jiného navrhovatele v době před účinností zákona č. 94/1996 Sb. Proto krajský obchodní soud, který obsah návrhu posuzoval podle novelizované právní úpravy - a v souladu s ní vyzval stěžovatele k doplnění návrhu - postupoval nesprávně, když v odůvodnění svého usnesení uvedl, že tento věřitel neodstranil vadu svého podání, a soud proto nemohl dále pokračovat pro tento nedostatek v řízení. Stejně tak nepřesně postupoval vrchní soud, jestliže shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že návrh podaný a doplněný před účinností zákona č. 94/1996 Sb. neobsahuje jednu z podstatných náležitostí návrhu na zahájení konkursního řízení uvedenou v § 4 odst. 2 větě první zákona č. 328/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, totiž okolnosti, které osvědčují, že dlužník má majetek postačující k úhradě nákladů konkursu.

Opačný názor týkající se výkladu čl. V zákona č. 94/1996 Sb. ostatně vyslovil i Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne 17. 1. 1997 sp. zn. 4 Ko 318/96 (in: Soudní judikatura 11/97, s. 263n.).

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 9. března 1999 sp. zn. I. ÚS 190/98 ve věci ústavní stížnosti M., spol. s r. o., proti usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě z 10. 6. 1997 sp. zn. 14 K 150/94 a proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 5. 2. 1998 sp. zn. 2 Ko 100/97 o zastavení řízení o návrhu na prohlášení konkursu.

I. Výrok

Usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 10. 6. 1997 sp. zn. 14 K 150/94 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5. 2. 1998 sp. zn. 2 Ko 100/97 se zrušují.

II. Odůvodnění

Usnesením ze dne 10. 6. 1997 sp. zn. 14 K 150/94 rozhodl Krajský obchodní soud v Ostravě k návrhu navrhovatelů Ž. P., s. p., se sídlem v P., a M., spol. s r. o., se sídlem K., na prohlášení konkursu na majetek odpůrce, obchodní společnosti M.-M., spol. s r. o., se sídlem H. S., tak, že se řízení zastavuje. Návrh stěžovatele (navrhovatele č. 2) M., spol. s r. o., na prohlášení konkursu, který podal dne 7. 9. 1995, byl za podmínek § 4 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), považován za přistoupení k řízení, neboť již dříve - návrhem doručeným soudu dne 27. 9. 1994 - se prohlášení konkursu domáhal navrhovatel č. 1 (Ž. P., s. p.).

Toto rozhodnutí Krajský obchodní soud v Ostravě odůvodnil tak, že stěžovatel (i další navrhovatel) byli vyzváni, aby podle § 4 odst. 2 doplnili návrh podle novely zákona provedené zákonem č. 94/1996 Sb., kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964

Nahrávám...
Nahrávám...