dnes je 14.7.2024

Input:

Nález 188/2008 SbNU, sv.51, K dokazování v trestním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 51, nález č. 188

IV. ÚS 1526/08

K dokazování v trestním řízení

Soud musí vést jednání tak, aby byl obžalovaný seznámen s jednotlivými důkazy předloženými obžalobou, tedy mu bylo umožněno jednotlivé důkazy ověřovat, komentovat a vyvracet.

Skutečnost, že se soud v rámci přípravy na veřejné zasedání sám seznámil s celým pořízeným kamerovým záznamem, a na základě toho pak konstatoval, že nemá smysl formálně tímto záznamem provádět dokazování, je naprosto nepřijatelná. Soud tím provedl jakési utajené dokazování, takže stěžovateli nebyl dán prostor, aby se k důkazu vyjádřil, tedy prezentoval svůj verifikační či falzifikační postoj, což je jeho ústavně garantovaným právem.

Rozhodnutí Ústavního soudu mají za určitých podmínek precedenční charakter; schválením uvedeného postupu by Ústavní soud obecné soudy nepřímo vyzýval k porušování procesních práv jednotlivců v zájmu urychlení či usnadnění řízení. Tím by se Ústavní soud zpronevěřil svému poslání, jímž bezpochyby je i ochrana elementárních zásad spravedlivého procesu.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 4. listopadu 2008 sp. zn. IV. ÚS 1526/08 ve věci ústavní stížnosti V. Ch. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2008 sp. zn. 10 T 5/2007 a rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10.4. 2008 č. j. 6 To 26/2008-290, jimiž bylo rozhodnuto o stěžovatelově vině a trestu za trestné činy loupeže, neoprávněného držení platební karty a řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, za účasti Krajského soudu v Brně a Vrchního soudu v Olomouci jako účastníků řízení a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Bc. V.L. jako vedlejších účastníků řízení.

Výrok

I. Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 4. 2008 č. j. 6 To 26/2008-290 se ruší, neboť jím a postupem, jenž jeho vydání předcházel, bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Návrh na zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2008 sp. zn. 10 T 5/2007 se odmítá

Odůvodnění

I.

1. Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí obecných soudů s tvrzením o porušení základních práv, jež jsou mu zaručena ustanoveními čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

2. Dle stěžovatelova tvrzení bylo jak v odvolacím řízení, tak i v řízení před nalézacím soudem porušeno jeho právo na obhajobu, rovnost stran a právo na spravedlivý proces tím, že mu byla upřena možnost seznámit se s důkazem, z něhož vychází výrok o vině, a vyjádřit se k němu.

3. Porušení zmíněných ústavně garantovaných práv bylo dle stěžovatele zapříčiněno tím, že nalézací soud neprovedl důkaz přehráním záznamu z bezpečnostní kamery, ani se stěžovatelovým návrhem na jeho provedení blíže nezabýval, ačkoli právě z jednoho snímku kamerového záznamu čerpal soud údaj o době spáchání loupeže.

4. Stěžovatel tuto námitku uplatnil v rámci odvolání. Odvolací soud- podle stěžovatelova mínění

Nahrávám...
Nahrávám...