dnes je 13.7.2024

Input:

Nález 181/2001 SbNU, sv.24, K dokazování v občanském soudním řízeníK právu na spravedlivý proces

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 181

IV. ÚS 565/01

K dokazování v občanském soudním řízení
K právu na spravedlivý proces

Jak konstatoval Ústavní soud již ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 150/93 publikovaném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, svazek 2, ročníky 1993, 1994 - II. díl, pod č. 49, čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod obsahuje svou povahou zásady nestranného a spravedlivého procesu, k nimž mimo jiné náleží právo každého, aby (nestranný a nezávislý) soud při nalézání práva dbal stanoveného, tj. zákonného postupu. Takovýmto postupem lze ovšem rozumět jen zcela bezvýhradné a bezvýjimečné respektování procesních předpisů a kautel z nich vyplývajících. Jestliže obecný soud z nich vykročil a při hodnocení důkazů jeden z nich opomenul, zatížil své rozhodnutí a řízení mu předcházející nejen vážnou vadou, ale současně jednal v rozporu s ústavně zaručeným právem zakotveným v uvedeném článku Listiny základních práv a svobod a ve svých důsledcích též v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 27. listopadu 2001 sp. zn. IV. ÚS 565/01 ve věci ústavní stížnosti G. Ž. a J. Ž. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 28. 6. 2001 sp. zn. 23 Co 98/2000, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Semilech ze dne 30. 9. 1999 sp. zn. 1 C 418/98 o zamítnutí žaloby stěžovatelů o náhradu škody vzniklé požárem.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 6. 2001 č. j. 23 Co 98/2000-156 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Ve včas podané ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 6. 2001 č. j. 23 Co 98/2000-156 stěžovatelé uvádějí, že tímto rozhodnutím jim bylo odepřeno právo na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), když v řízení o jejich nároku na náhradu škody vzniklé požárem bylo postupováno zcela jednostranně ve prospěch žalovaných. Z těchto, jakož i dalších důvodů domáhají se zrušení napadeného rozsudku.

Krajský soud v Hradci Králové ve svém vyjádření z 21. 11. 2001 uvedl, že jednou z nezbytných podmínek úspěchu žaloby na náhradu škody je prokázání jejího vzniku. To se však stěžovatelům nepodařilo prokázat, a proto jejich žaloba byla právem zamítnuta. Z těchto důvodů navrhuje krajský soud zamítnutí ústavní stížnosti.

Z obsahu spisu sp. zn. 1 C 418/98 Okresního soudu v Semilech Ústavní soud zjistil, že stěžovatelé uplatnili podáním ze dne 29. 6. 1993 nárok na náhradu škody vzniklé v jimi zakoupeném objektu požárem, za jehož vznik odpovídají oba žalovaní v důsledku neodborné instalace a manipulace s kamny. Tímto požárem jim vznikla celková škoda 492 530 Kč zahrnující škodu na zásobách a vybavení v celkové výši 148 912,62 Kč a dále škodu představující ušlý zisk z provozu hostince ve výši 101 766 Kč a za ubytování 240 000 Kč. Rozsudkem Okresního soudu v Semilech ze dne 30. 9. 1999 č. j. 1 C 418/98-127 byla žaloba stěžovatelů zamítnuta s odůvodněním, že vznik škody stěžovateli nebyl prokázán. K odvolání stěžovatelů proti tomuto rozsudku rozhodl Krajský soud v Hradci Králové napadeným

Nahrávám...
Nahrávám...