dnes je 23.7.2024

Input:

Nález 173/2001 SbNU, sv.24, K rozpornosti výroku rozsudku a jeho odůvodnění

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 24, nález č. 173

III. ÚS 86/01

K rozpornosti výroku rozsudku a jeho odůvodnění

Pokud soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí nemůže být předmětem přezkoumání soudem, pak měl usnesením podle § 250d odst. 3 občanského soudního řádu řízení zastavit. Zamítnutí žaloby podle § 250j odst. 1 občanského soudního řádu svědčí právnímu závěru soudu, že napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem. Uvedený postup soudu, zejména pak vnitřní nekonzistentnost výroku rozhodnutí a odůvodnění tohoto rozhodnutí, je v rozporu s čl. 90 Ústavy České republiky, který ukládá soudu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytoval ochranu právům, a tím představuje i porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 15. listopadu 2001 sp. zn. III. ÚS 86/01 ve věci ústavní stížnosti J. D. a spol. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové z 30. 11. 2000 sp. zn. 30 Ca 170/2000, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích z 25. 7. 2000 č. j. O-52/216/2000, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatelů proti rozhodnutí Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí z 25. 4. 2000 č. j. OR-12/2000 ve věci opravy zápisu zástavního práva na listu vlastnictví.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Ca 170/2000-31 ze dne 30. 11. 2000 se zrušuje

II. Odůvodnění

Navrhovatelé podali dne 7. 2. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 8. 2. 2001. Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Ca 170/2000-31 ze dne 30. 11. 2000, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích č. j. O-52/216/2000 ze dne 25. 7. 2000, kterým bylo zamítnuto odvolání navrhovatelů proti rozhodnutí Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí č. j. OR-12/2000 ze dne 25. 4. 2000 ve věci opravy zápisu zástavního práva na listu vlastnictví č. 2954 pro k. ú. V. M. a na listu vlastnictví č. 87 pro k. ú. D. Napadenými rozhodnutími bylo podle názoru navrhovatelů porušeno ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Návrh byl podán včas.

K posouzení návrhu si Ústavní soud vyžádal spis sp. zn. 30 Ca 170/2000 vedený u Krajského soudu v Hradci Králové a spis sp. zn. 52/216/2000 Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Pardubicích. Ze spisového materiálu a z podání navrhovatelů Ústavní soud zjistil, že mezi navrhovateli a K. b., a. s., byla uzavřena dne 5. 8. 1993 zástavní smlouva k nemovitostem, a to domu č. p. 705/IV, pozemkům parc. č. 4666/198, 4666/38, 46666/196 v k. ú. V. M. zapsaným na LV č. 2954 (manželé D.), a domu č. p. 79, pozemkům parc. č. 112, 255/13, 255/14, 255/15 zapsaným na LV č. 87 pro k. ú. D. (manželé K.) u Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí. Touto zástavní smlouvou byl zajištěn úvěr ve výši 1 600 000 Kč poskytnutý K. b., a. s., na základě úvěrové smlouvy č. A 32018 ze dne 5. 8. 1993 obchodní společnosti K., spol. s r. o., se sídlem ve V. M. Z bodu VII této zástavní smlouvy vyplývá, že zástavní

Nahrávám...
Nahrávám...