dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 170/1999 SbNU, sv.16, K zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 16, nález č. 170

IV. ÚS 211/98

K zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Realizace dispozičního práva účastníka řízení podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, předpokládá, že jeho jménem jednají oprávněné osoby. I když obecně lze souhlasit se závěry uvedenými kupříkladu v rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 1998 č. j. 44 Ca 67/98-38 týkajícího se materiální publicity zápisů v obchodním rejstříku, má Ústavní soud nic méně za to, že je-li v řízení před správním orgánem toto oprávnění jednat jménem účastníků zcela zpochybněno, nemůže správní orgán ve svém rozhodnutí tuto skutečnost nezohlednit. Opačný postup správního orgánu by totiž měl vysoce formální povahu, neboť správní orgán by „neviděl“ to, co se ukazuje jako evidentní, kterýžto moment má svůj význam i při posuzování otázky, zda intenzita zásahu orgánu veřejné moci je vůbec způsobilá posunout věc do ústavněprávní roviny.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 29. listopadu 1999 sp. zn. IV. ÚS 211/98 ve věci ústavní stížnosti JUDr. O. S. proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem z 11. 2. 1998 sp. zn. 16 Ca 306/97, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu v Hradci Králové z 30. 10. 1996 č. j. 11 VII-2182/96, kterým byl zamítnut návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 2. 1998 sp. zn. 16 Ca 306/97, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Katastrálního úřadu v Hradci Králové ze dne 30. 10. 1996 č. j. 11 VII-2182/96, kterým byl zamítnut návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle kupní smlouvy uzavřené dne 25. 7. 1996 stěžovatelem jakožto kupujícím a I. Hradec Králové, s. r. o., jakožto prodávajícím o prodeji nemovitostí v k. ú. P., zapsaných na LV č. 11974. Podle názoru stěžovatele došlo tímto rozsudkem k porušení jeho základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), neboť ve věci dosud rozhodující orgány veřejné moci rozhodly v rozporu s § 27 odst. 2 obchodního zákoníku a v rozporu s § 5 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

Z obsahu ústavní stížnosti, k ní připojených příloh, z vyžádaného spisu Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 16 Ca 306/97 a spisu Katastrálního úřadu v Hradci Králové č. j. VII-2182/96 Ústavní soud zjistil, že na překážku povolení vkladu vlastnického práva do katastru ne movitostí podle předmětné smlouvy byla podle orgánů veřejné moci skutečnost, že I. Hradec Králové, s. r. o., jako účastník řízení o povolení vkladu vlastnického práva, není (resp. nebyl v době uzavření předmětné kupní smlouvy) oprávněn nakládat s předmětem právního úkonu, neboť bylo zjištěno, že J. V. a F. B., kteří jménem společnosti uzavřeli předmětnou smlouvu, nebyli v okamžiku uzavření

Nahrávám...
Nahrávám...