dnes je 16.7.2024

Input:

Nález 152/2002 SbNU, sv.28, K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 28, nález č. 152

Pl. ÚS 16/02

K návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec je oprávněna zakotvit v obecně závazné vyhlášce vydané na základě ustanovení § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobození či úlevu od poplatků (§ 15 tohoto zákona) za předpokladu, že tím nedochází k obcházení zákona a diskriminaci poplatníků. Při posuzování této skutečnosti je třeba zkoumat smysl a účel daného osvobození (úlevy).

Pokud příslušné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nepředpokládalo, že obec může od fyzických osob za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybírat úhradu na smluvním základě, nemůže obecně závazná vyhláška stanovovat takové „osvobození“ od poplatku, které umožňuje obci pro jednu kategorii poplatníků zavést takovou smluvní úhradu, jež je nižší než poplatková povinnost.

Jiný postup představuje porušení zákona o odpadech a současně znamená obcházení § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích, neboť uvedené ustanovení jednoznačně vymezuje, jak mají být náklady obce vznikající v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem rozděleny mezi dvě kategorie poplatníků (s trvalým bydlištěm v obci a bez něj). Důsledkem toho rovněž je, že dochází k diskriminaci poplatníků, kdy jedna skupina je protiprávně (a nedůvodně) znevýhodněna oproti druhé.

Nález

pléna Ústavního soudu ze dne 10. prosince 2002 sp. zn. Pl. ÚS 16/02 ve věci návrhu přednosty Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 (poznámka: na vyhlášce je omylem uvedeno č. 04/20001) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (nález byl vyhlášen pod č. 556/2002 Sb.).

I. Výrok

1. Ustanovení čl. 4 obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů zrušuje.

2. Ve zbývající části se návrh zamítá.

II. Odůvodnění

1. Návrhem ze dne 3. 7. 2002, podaným ve shodě se zákonem [§ 64 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“)], navrhl přednosta Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou zrušení v záhlaví citované obecně závazné vyhlášky obce Vír (dále také jen „vyhláška“), vydané v samostatné působnosti obce, jejíž znění je následující:


Obecně závazná vyhláška obce Vír č. 04/20001

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Vír vydává dne 6. 12. 2001 podle ustanovení § 15, zákona č. 565/1990 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...