dnes je 14.7.2024

Input:

Nález 145/2007 SbNU, sv.46, K rozhodování konkursního soudu o vyslovení souhlasu s prodejem věcí z konkursní podstaty úpadce mimo veřejnou dražbu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 46, nález č. 145

IV. ÚS 1007/07

K rozhodování konkursního soudu o vyslovení souhlasu s prodejem věcí z konkursní podstaty úpadce mimo veřejnou dražbu

Majetek, který je předmětem řízení o vylučovací žalobě podle § 19 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, nelze zpeněžit bez řádně dokázaného naplnění podmínky hrozící škody na tomto majetku. Splnění této podmínky nemůže být nahrazeno souhlasem osob zúčastněných na řízení.

Proto je vyloučeno, aby soud dal souhlas k prodeji tohoto majetku z volné ruky, aniž by jakýmkoliv způsobem provedl dokazování k existenci hrozící škody.

Nerespektováním zákonné kogentní úpravy těchto aspektů konkursního řízení soud porušil čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl.2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čímž odepřel stěžovatelce právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedy senátu Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické - ze dne 17. září 2007 sp. zn. IV. ÚS 1007/07 ve věci ústavní stížnosti A.M. F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2007 č. j. 78 K 6/2005-830, kterým byl udělen souhlas soudu vedlejšímu účastníkovi JUDr. J. C., správci konkursní podstaty úpadce Ing. V. F., prodat mimo dražbu majetek z konkursní podstaty.

Výrok

I. Výrok usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2007 č. j. 78 K 6/2005-830 znějící „ - společnosti A. M. F. Aircraftleasing Meier & Fischer Gmbh & Co. KG“ se ruší, neboť vydání tohoto rozhodnutí předcházel postup soudu rozporný s ustanovením čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čímž bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces zakotvené v čl.36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Ve zbytku se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností ze dne 20. 4. 2007 a doručenou téhož dne Ústavnímu soudu se stěžovatelka domáhala zrušení shora uvedeného rozhodnutí, neboť měla za to, že jím byla porušena její práva zakotvená v čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky (dále též jen „Ústava“), čl. 4 odst.4, čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 odst. 1 a čl. 18 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě.

II.

2. Usnesením Městského soudu v Praze (dále též jen „městský soud“) ze dne 3. 1. 2007 č. j. 78 K 6/2005-777 byl vysloven souhlas s tím, aby správce konkursní podstaty JUDr. J. C. prodal mimo dražbu z konkursní podstaty úpadce majetek sestávající se ze dvou v usnesení specifikovaných letounů. Výrokem II bylo správci konkursní podstaty uloženo uskutečnit prodej mimo dražbu za podmínky, že s prodejem letadel předem vysloví souhlas tyto osoby - JUDr. A. J., správce konkursní podstaty úpadce Charter air, s. r. o., Ing. V. F., úpadce, S. M., společník úpadce ve společnosti A. M. F. Aircraftleasing & Fischer GmbH & Co. KG

Nahrávám...
Nahrávám...