dnes je 21.7.2024

Input:

Nález 129/2000 SbNU, sv.19, K právu účastníka řízení, aby se věc projednávala v jeho přítomnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 129

I. ÚS 136/99

K právu účastníka řízení, aby se věc projednávala v jeho přítomnosti

Možnost odročit jednání upravuje § 119 občanského soudního řádu, podle něhož může být jednání odročeno jen z důležitých důvodů, které musí být sděleny. Ústavní soud si je vědom, že posouzení uplatňovaných důvodů k odročení jednání je plně v kompetenci soudu, který ve věci jedná. Soud má přitom zvážit závažnost důvodů k odročení jednání. V každém případě musí mít na zřeteli práva účastníků řízení, k nimž nepochybně patří právo na projednání věci v jejich přítomnosti nebo v přítomnosti jejich právního zástupce.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 5. září 2000 sp. zn. I. ÚS 136/99 ve věci ústavní stížnosti M. Č. a dalších proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 24. 11. 1998 sp. zn. 11 Co 680/98 vydaného po jednání konaném v nepřítomnosti právní zástupkyně navrhovatelů, jejíž žádosti o odročení jednání z důležitých osobních důvodů soud nevyhověl.

I. Výrok

Ústavní stížnosti se vyhovuje a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 11 Co 680/98 ze dne 24. 11. 1998 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 15. 3. 1999, se stěžovatelé domáhali zrušení ve výroku uvedeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Jako důvod ústavní stížnosti uvedli, že postupem soudu jim bylo upřeno právo na spravedlivý proces, a tím byl porušen čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. K porušení jejich práv mělo dojít tak, že v odvolacím řízení proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 15 C 246/93 ze dne 25. 6. 1998 nebyli stěžovatelé jako žalobci zastoupeni zvolenou advokátkou, neboť soud nevyhověl její žádosti o odročení jednání.

Dne 13. 10. 1998 obdržela právní zástupkyně navrhovatelů JUDr. K. V. předvolání k jednání před odvolacím soudem, které bylo nařízeno na 24. 11. 1998. Téhož dne (13. 10. 1998) zaslala vedoucí sekretariátu právní zástupkyně Krajskému soudu v Ústí nad Labem žádost o odročení jednání, a to z důvodu rizikového těhotenství právní zástupkyně, které již dosáhlo devátého měsíce. K této omluvě byla přiložena kopie potvrzení o pracovní neschopnosti právní zástupkyně. Dne 14. 10. 1998 zaslal předseda senátu právní zástupkyni navrhovatelů přípis, v němž jí sdělil, že soud nevyhovuje žádosti o odročení jednání, neboť důvod v žádosti uvedený je osobní překážkou, která nebrání v řízení, a v soukromé advokátní praxi lze zajistit substituci. Dne 17. 11. 1998 zaslala vedoucí sekretariátu advokátní kanceláře JUDr. K. V. k rukám předsedy senátu omluvu, že se JUDr. K. V. nemůže k jednání dostavit z důvodu svého zdravotního stavu a že substituci se jí nepodařilo zajistit. Dále bylo v omluvě uvedeno, že od února 1999 se bude moci JUDr. K. V. opět všech jednání ve věci účastnit. O závažnosti zdravotního stavu právní zástupkyně podle názoru navrhovatelů svědčí i to, že dne 19. 11. 1998 porodila šest týdnů před řádným termínem porodu. Ani tuto omluvu však nevzal soud na vědomí a jednání dne 24. 11. 1998 proběhlo, a to bez účasti právní zástupkyně

Nahrávám...
Nahrávám...