dnes je 14.6.2024

Input:

Nález 124/2004 SbNU, sv. 34, K možnosti vzít obviněného do vazby podle § 68 odst. 3 písm. e) trestního řádu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 34, nález č. 124

II. ÚS 317/04

K možnosti vzít obviněného do vazby podle § 68 odst. 3 písm. e) trestního řádu

Důvod vazby podle § 68 odst. 3 písm. e) trestního řádu nelze vztahovat na případy zahájení trestního stíhání proti obviněnému, který byl v minulosti odsouzen pro stejnou trestnou činnost.

Česká republika je právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Státní moc, tedy i moc soudní jako její součást, má sloužit všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Rozhodnutím soudu nesmí být nikdo vzat do vazby či jinak omezen na osobní svobodě, leč z důvodů stanovených zákonem. Zákonné důvody, pro něž může být kdokoliv postupem orgánů státu omezen na osobní svobodě, je nutné vždy vykládat restriktivně. Pouze zákonem, a nikoliv jeho výkladem, lze rozšířit důvody pro omezení osobní svobody. To je odůvodněno jednak přednostní a nezastupitelnou hodnotou práva každého na osobní svobodu (sp. zn. II. ÚS 138/93, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 2, nález č. 44) a dále tím, že omezení osobní svobody vazbou v trestním řízení má vždy povahu předběžného opatření k umožnění provedení řádného a spravedlivého trestního řízení (sp. zn. III. ÚS 18/96, sp. zn. III. ÚS 188/99, tamtéž, svazek 6, nález č. 88; svazek 16, nález č. 156), a nikoliv převážně povahu preventivní a vůbec povahu satisfakční či represivní. Vzhledem k tomu, že z předmětného zákonného ustanovení vyplývá nutnost brát v úvahu při rozhodování o vazbě jen takové pokračování trestné činnosti, které následuje po zahájení trestního stíhání, není z hlediska shora uvedených ústavněprávních zásad možné tyto hranice překračovat. Pokud k takovému překročení dojde, dojde tím k porušení základního práva obviněného podle čl. 8 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, tak jak se to stalo v posuzovaném případě.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Lastovecké a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Jiřího Nykodýma - ze dne 31. srpna 2004 sp. zn. II. ÚS 317/04 ve věci ústavní stížnosti J. B. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 8. 4. 2004 sp. zn. 1 To 269/2004 a proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze 13. 3. 2004 sp. zn. Nt 115/2004 o vzetí stěžovatele do vazby.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 4. 2004 sp. zn. 1 To 269/2004 a usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 13. 3. 2004 sp. zn. Nt 115/2004 se zrušují.

Odůvodnění

Řádně a včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 4. 2004 sp. zn. 1 To 269/2004 a usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 13. 3. 2004 sp. zn. Nt 115/2004. Tvrdí, že jimi bylo porušeno jeho právo podle čl. 8 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z připojeného spisu Služby kriminální policie a vyšetřování Okresního ředitelství Policie České republiky v Šumperku ČTS: ORSU-153/OOK-2004, spisu Okresního státního zastupitelství v Šumperku sp. zn. 4 Zt 101/2004 a spisu Okresního soudu v Šumperku sp. zn. Nt 115/2004 a z vyžádané zprávy Okresního soudu

Nahrávám...
Nahrávám...