dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 114/2000 SbNU, sv.19, K přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 114

II. ÚS 469/98

K přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu

Při přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu podle § 245 občanského soudního řádu přísluší soudu posoudit i zákonnost rozhodnutí správního orgánu učiněného podle vládního nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád), o něž se přezkoumávané správní rozhodnutí opírá. V dané věci bylo na soudu, aby též posoudil výrok správního orgánu, podle něhož všechny listiny týkající se vlastnictví založeného přídělovou listinou jsou neplatné, a dále zda rozhodnutí mělo náležitosti podle § 25 shora uvedeného právního předpisu. Jedině takový postup byl v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 3. srpna 2000 sp. zn. II. ÚS 469/98 ve věci ústavní stížnosti M. M. a spol. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 11. 8. 1998 sp. zn. 44 Ca 39/98 a proti rozhodnutí Okresního úřadu v Klatovech - okresního pozemkového úřadu - z 29. 1. 1998 č. j. PÚ 2251/92 o vydání nemovitostí.

I. Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 11. 8. 1998 č. j. 44 Ca 39/98-30 se zrušuje.

Ve zbývající části se návrh zamítá.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé ve své včas podané ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 9. 11. 1998, tvrdí, že pravomocnými rozhodnutími Krajského soudu v Praze a Okresního úřadu v Klatovech - okresního pozemkového úřadu - označenými shora byla porušena jejich základní práva vyplývající z Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) jako součásti ústavního pořádku České republiky. Jde podle stěžovatelů o práva zakotvená v čl. 11 a 36 odst. 1 Listiny.

Prvé stěžovatelce M. M. a jejímu dnes již zemřelému manželovi V. M. byly jako přídělcům rozhodnutím o přídělu označeným jako přídělová listina a vydaným Národním pozemkovým fondem při Ministerstvu zemědělství dne 1. 2. 1950 pod č. j. 154960/49-II/21 přiděleny nemovitosti v katastrálním území P., okres Klatovy.

Podle výpisu z pozemkové knihy bývalého Státního notářství v Klatovech ze dne 24. 7. 1992 byl učiněn vklad práva vlastnického do této knihy dne 28. 2. 1950, a to V. M. „na polovici“ a M. M. rovněž „na polovici“.

Později došlo při zakládání JZD v P., k „výměně“ přidělených pozemků za pozemky náhradní.

V roce 1958 byl manželům M. příděl odňat v důsledku rozhodnutí ONV v Klatovech, podle něhož přídělci manželé M. nesplnili povinnost osobně a řádně hospodařit na přidělených pozemcích, resp. pozemcích, jichž se jim dostalo jako náhrady za pozemky přidělené.

Ve shora zmíněném výpisu z pozemkové knihy se uvádí, že podle rozhodnutí odboru zemědělství rady ONV v Klatovech ze dne 3. 9. 1958 zn. zem.-1315/1958 a zápisu o předání ze dne 12. 9. 1958 vkládá se právo vlastnické pro československý stát - odbor zemědělství rady ONV v Klatovech.

Stěžovatelé, z nichž J. M. a M. M. se pokládají za oprávněné osoby podle § 4 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, uplatnili nárok na vydání dne 4. 11. 1991 u Okresního úřadu v Klatovech - okresního pozemkového úřadu. Ten posléze rozhodl ve věci podle § 9

Nahrávám...
Nahrávám...