dnes je 27.1.2020

Input:

Mimořádné odměny členů zastupitelstev obcí od roku 2018

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.1 Mimořádné odměny členů zastupitelstev obcí od roku 2018

Mgr. Jan Břeň

Od 1. ledna 2018 bude možné poskytovat členům zastupitelstva obce (kraje a hlavního města Prahy) mimořádné odměny. Tuto možnost upravil zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Následující text se věnuje mimořádným odměnám pouze u členů zastupitelstev obcí v podobě, jak byly včleněny do obecního zřízení ve znění účinném od 1. ledna 2018.

K zavedení institutu mimořádné odměny je však třeba ihned dodat, že uvedená novela zároveň nepřipouští poskytování jakýchkoliv peněžitých darů nebo darů peněžité hodnoty v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva. Obecní zřízení v § 71 odst. 4 OZř nově výslovně stanoví, že obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar, a to ani po skončení výkonu funkce (novela tak reaguje na dosavadní nežádoucí praxi oceňovat formou peněžitých darů výkon funkce členů zastupitelstev obcí, a to nad rámec zákona). Za výkon funkce uvolněnému členu zastupitelstva náleží a neuvolněnému členu zastupitelstva může být poskytnuta odměna za výkon funkce výslovně upravená toliko v obecním zřízení, což ostatně dovodil ve svém rozsudku i Nejvyšší soud ze dne 16. května 2012, sp. zn. 28 Cdo 2126/2011.

Druhy odměn

Stávající platné a účinné obecní zřízení rozlišuje pouze dva druhy odměn členů zastupitelstva obce, kterými jsou měsíční odměna a odměna při skončení funkčního období.

Od 1. ledna 2018 bude obecní zřízení nově upravovat tři druhy odměn členů zastupitelstva obce, kterými budou:

  • odměna (stávající pojem „měsíční odměna” se nahrazuje zjednodušeným pojmem „odměna”; nic to však nemění na skutečnosti, že i nadále se odměna členovi zastupitelstva obce bude poskytovat měsíčně; v této souvislosti lze zmínit, že i původní zákon o obcích č. 367/1990 Sb. v § 32 odst. 3 hovořil rovněž pouze o „odměně”, byť i tato odměna měla stejně jako dnes povahu měsíční odměny),

  • odchodné (tato odměna nahrazuje stávající odměnu při skončení funkčního období),

  • mimořádná odměna (obecní zřízení se ke třetímu druhu odměny navrací poprvé od 31. prosince 2004, kdy byly bez náhrady zrušeny tzv. „další odměny”).

Odměna (na základě § 73 odst. 1 OZř má její výši stanovit prováděcí právní předpis v členění podle velikostních kategorií obcí) je základním peněžitým plněním obce ve vztahu ke svým členům zastupitelstva a jako taková je rovněž rozhodná pro stanovení dalších druhů odměn, tj. i pro stanovení výše případného odchodného (§ 78 odst. 1 OZř) a případné mimořádné odměny (§ 76 odst. 2 OZř).

K odměně je vhodné podotknout, že se poskytuje nejen v době faktického výkonu funkce, ale v případě uvolněného člena zastupitelstva obce odměna náleží i za dobu čerpání dovolené v nezkrácené výši (§ 81a odst. 3 OZř).

Z historie poskytování mimořádných odměn

Připomenutí „předchůdců” mimořádných odměn a provedení jejich základní charakteristiky má význam pro uvědomění si základních rozdílů mezi tehdejší a budoucí právní úpravou, neboť novela obecního zřízení č. 99/2017 Sb. nepřevzala identicky některou z minulých právních úprav.

„Předchůdci” mimořádných odměn byly jednorázové odměny (vyskytovaly se v různé podobě v letech 1990 až 2000) a další odměny (existovaly v letech 2000 až 2004).

a) Jednorázové odměny

Podle § 5 nařízení vlády č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, bylo členům obecního zastupitelstva možné podle výsledků jejich práce poskytovat jednorázové odměny. Uvedené ustanovení po dobu jeho účinnosti (od 24. listopadu 1990 do 31. prosince 1994) blíže nespecifikovalo podmínky, za nichž lze poskytnout členům zastupitelstva obce jednorázovou odměnu (jediné normativní kritérium bylo uvedeno velmi vágně slovy „podle výsledků jejich práce”), a nestanovilo ani maximální hranici její výše.

Nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, (s účinností od 1. ledna 1995 do 11. listopadu 2000) ve svém § 3 podrobněji vymezilo podmínky pro poskytnutí jednorázových odměn členům zastupitelstva obce („za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce”), přičemž při určení výše jednorázové odměny se mělo přihlížet „k náročnosti a odpovědnosti vykonávané funkce, k osobním předpokladům a výsledkům práce člena obecního zastupitelstva”. Rovněž i celková výše jednorázové odměny byla oproti předchozímu nařízení vlády č. 520/1990 Sb. limitována. Celková výše jednorázové odměny v daném kalendářním roce nesměla být vyšší než čtyřnásobek měsíční odměny, která náležela uvolněnému členovi zastupitelstva obce podle vykonávané funkce, resp. čtyřnásobek maximální částky měsíční odměny u neuvolněného člena zastupitelstva obce.

b) Další odměny

Odlišný charakter od jednorázových odměn měly další odměny (byly to tzv. „13. a 14. odměny”), neboť na jejich vyplacení měli uvolnění členové zastupitelstva obce nárok, pokud splnili požadavky ustanovení § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (účinného v období od 12. listopadu 2000 do 10. února 2003), resp. požadavky ustanovení § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (účinného v období od 11. února 2003 do 31. prosince 2004). Konkrétně uvolněným členům zastupitelstva obce náleželo za každé kalendářní pololetí, ve kterém skutečně vykonávali funkci alespoň 90 kalendářních dnů, další odměna, neskončil-li výkon jejich funkce

  • v prvním pololetí před 31. květnem nebo před 30. červnem, splnili-li podmínku výkonu funkce po stanovený počet dní až v červnu,

  • v druhém pololetí před 30. listopadem nebo před 31. prosincem, splnili-li podmínku výkonu funkce po stanovený počet dní až v prosinci.

Za stejných podmínek mohla být poskytnuta další odměna i neuvolněným členům zastupitelstva obce.

Další odměna se sice měla poskytovat ve výši měsíční odměny, avšak často docházelo k tomu, že její výše byla v jednotlivých letech krácena (např. na polovinu, čtvrtinu či dokonce na pouhou desetinu).

Mimořádné odměny

Podle § 76 OZř bude od 1. ledna 2018 možné poskytovat uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva obce mimořádné odměny.

Zavedením třetího typu