Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 185

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.3.1.13.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 185

JUDr. Vladimíra Knoblochová

[Zánik právnické osoby výmazem z veřejného rejstříku]

Stejně jako vznik právnické osoby zpravidla probíhá dvoufázově, přičemž nejprve dochází k založení právnické osoby a následně k jejímu vzniku (zápisem do veřejného rejstříku), tak i zánik právnické osoby bez právního nástupce je dvoufázový.

Nejprve dochází ke zrušení právnické osoby. Právnická osoba se podle § 168 zrušuje:

  • právním jednáním,

  • uplynutím doby, na kterou byla založena,

  • rozhodnutím orgánu veřejné moci,

  • dosažením účelu, pro který byla ustavena,

  • z dalších důvodů stanovených zákonem.

Se zrušením právnické osoby spojuje zákon zpravidla povinnost provedení likvidace. To neplatí, pokud právnická osoba zaniká v důsledku přeměny (tj. dochází k přechodu jejího jmění na jinou právnickou osobu jako univerzálního právního nástupce), nebo pokud byl osvědčen úpadek právnické osoby. V takovém případě se právnická osoba zrušuje bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. Pokud by se po skončení insolvenčního řízení objevil nějaký majetek, vstoupila by právnická osoba do likvidace.

Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem.