dnes je 18.8.2019
Input:

Integrované územní investice (ITI) - výzva 45

7.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.51
Integrované územní investice (ITI) – výzva 45

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Výzva je určena pro metropolitní oblasti a aglomerace, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie ITI.  

Výše dotace

  • - celková alokace pro tuto výzvu činí 440 000 000 CZK
  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK,
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 CZK

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok předcházející datu předložení žádosti:

  • - obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, viz definice níže)
  • - dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
  • - vzdělávací a poradenské instituce; pro účely této výzvy se za vzdělávací a poradenské instituce považují:

právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85).

Tyto subjekty předkládají poslední platné daňové přiznání ověřené místně příslušným finančním úřadem. Alespoň jedna ze dvou hlavních činností uvedena na daňovém přiznání musí spadat do kategorie CZ NACE 78 či 85. V případě, že z daňového přiznání nevyplývá jednoznačný předmět podnikání v dané