dnes je 9.12.2019
Input:

Aplikace- výzva VII.

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9
Aplikace– výzva VII.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Míra podpory

 • - dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše:

a) 40 mil. Kč pro projekty realizované bez účinné spolupráce,

b) 80 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065,

 • - podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %,
 • - maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Příjemci podpory

 • - malé a střední podniky a velké podniky,
 • - žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem,
 • - organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Podporované aktivity

 • - osobní náklady,
 • - náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu,
 • - náklady na smluvní výzkum,
 • - neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu,
 • - náklady na poradenské služby VaV,
 • - dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Specifika a omezení

 • - projekt musí být
Nejnavštěvovanější semináře