Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob

14.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

V roce 2015 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, která zpřísnila pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Za účelem implementace této směrnice do českého právního řádu byla připravena novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Příslušná novela zákona byla přijata zákonem č. 368/2016 Sb. Novela mimo jiné zavádí evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřeneckých fondů, a to novelizací zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. (dále jen „zákon o veřejných rejstřících”). Novela je z převážné části účinná k 1. lednu 2017, nicméně právě v části týkající se zavedení evidence údajů o skutečných majitelích nabývá účinnosti 1. ledna 2018.

Co je evidence údajů o skutečných majitelích?

Novela zřizuje evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřeneckých fondů (dále jen „Evidence skutečných majitelů”). Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy a je vedena v elektronické podobě.

Evidenci skutečných majitelů vede rejstříkový soud. Údaje o skutečném majiteli vede rejstříkový soud pro každou zapsanou právnickou osobu a každý zapsaný svěřenecký fond ve zvláštní vložce.

Evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem. Ustanovení částí první až čtvrté zákona o veřejných rejstřících se na evidenci skutečných majitelů a údaje o skutečném majiteli nepoužijí, není-li v zákoně o veřejných rejstřících stanoveno jinak. Tedy např. se na evidenci skutečných majitelů neuplatní princip materiální publicity, dle kterého platí, že proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

Kdo je považován za skutečného majitele?

Skutečným majitelem dle zákona o veřejných rejstřících se rozumí skutečný majitel, jak jej určuje zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dle tohoto zákona je skutečným majitelem fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Pro jednotlivé typy právnických osob zákon stanoví bližší pravidla, jak osobu skutečného majitele určit.

U obchodních korporací se bude mít za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba:

 • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má větší než 25% podíl na základním kapitálu;

 • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě;

 • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace;

 • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud obchodní korporace nemá skutečného majitele nebo jej nelze určit podle pravidel ve výše uvedených bodech.

U spolků, obecně prospěšných společností, společenství vlastníků jednotek, církví a náboženských společností se bude mít za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba:

 • která disponuje více než 25 % hlasovacích práv;

 • která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků;

 • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud nemá skutečného majitele nebo jej nelze určit podle pravidel ve výše uvedených bodech.

V případě nadací, ústavů, nadačních fondů, svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání bez právní osobnosti se bude mít za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba (popř. skutečný majitel právnické osoby), která je v postavení:

 • zakladatele,

 • svěřenského správce,

 • obmyšleného,

 • osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, jestliže není určen obmyšlený,

 • osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Lze se domnívat, že u společností a jiných právnických osob bez složité vlastnické struktury bude určení fyzické osoby jako skutečného majitele zpravidla jednoduché. Příkladem může být společnost s ručením omezeným s několika společníky – fyzickými osobami. Naopak u podnikatelských seskupení a koncernů, kde struktura seskupení bude komplikovaná, může být určení fyzické osoby jako skutečného majitele poměrně složité.

Jaké údaje o skutečném majiteli se budou evidovat?

Dle novely bude každá právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku a každý svěřenský fond zapsaný do rejstříku svěřenských fondů povinen do evidence skutečných majitelů zapisovat tyto údaje o skutečném majiteli:

1) jméno a adresu místa pobytu (popř. rovněž bydliště, jestliže se liší od adresy místa pobytu),

2) datum narození a rodné číslo (pokud bylo skutečnému majiteli rodné číslo přiděleno),

3) státní příslušnost,

4) údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, a to:

 • údaj o podílu na hlasovacích právech (zakládá-li se na přímé účasti v právnické osobě),

 • údaj o podílu na rozdělovaných prostředcích (zakládá-li se na skutečnosti, že je jejich příjemcem),

 • údaj o jiné skutečnosti (pokud je postavení skutečného majitele založeno jinak).

Jak se provede zápis do evidence skutečných majitelů?

O zápisu skutečného majitele do evidence je vedeno rejstříkové řízení, které bude zahájeno na návrh stejně, jako tomu je v případě jiných zápisů do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. I tyto zápisy bude moci provádět vedle rejstříkových soudů přímo notář.

Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli musí být učiněn bez zbytečného