dnes je 27.6.2019
Input:

Dětské skupiny - daňový pohled na problematiku

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.11.1
Dětské skupiny – daňový pohled na problematiku

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Pojem

Dětské skupiny zajišťují pravidelnou péči o dítě ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky v malé skupině. Cílem není vzdělávání dítěte, ale poskytování péče, která je zaměřena na rozvoj dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků.

Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby může být:

 • zaměstnavatel (fyzická, právnická osoba nebo stát, respektive jeho organizační složka),

 • ústav, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho zakládací listinou,

 • právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,

 • územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba,

 • obecně prospěšná společnost, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo smlouvou,

 • nadace nebo nadační fond,

 • vysoká škola,

 • spolek, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.

Podmínky poskytování služby a náklady

Podmínkou pro poskytování služby je získání oprávnění. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů, s částečnou, nebo s plnou úhradou nákladů. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována na nekomerčním základě a jejím účelem není generování zisku. Za poskytování služby tedy může být požadována úhrada maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí služby. Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na jejichž základě je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů jeho vnitřním předpisem. Výše úhrady musí být upravena v písemné smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem služby a rodičem dítěte.

Mezi náklady související se službou péče o dítě v dětské skupině, tj. zřizovací a provozní náklady, patří zejména náklady na úpravy prostor, pořízení vybavení dlouhodobého a krátkodobého hmotného majetku a drobného spotřebního materiálu, náklady na mzdy pečujících osob a náklady na běžný provoz dětské skupiny (tj. energie, úklid, výměna prádla atd.).

Poskytovatel zajistí dostatečnou průkaznost hospodaření a financování služby péče o dítě v dětské skupině, a to v rámci povinností, které mu stanoví účetní a daňové předpisy. Za účelem efektivní kontroly hospodaření a financování služby péče o dítě v dětské skupině bude poskytovatel povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině odděleně od ostatního účetnictví.

Zaměstnavatelé

Zákon o daních z příjmů umožňuje subjektům, jež jsou zaměstnavateli, aby za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů mohly považovat také:

 • náklady na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku (například mzdy, výdaje na energie, pronájem a další),

 • příspěvky na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců.

Zaměstnanci

U samotného zaměstnance je nepeněžní plnění ve formě zajištění péče o děti osvobozeno pouze v případě, pokud je hrazeno zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, či ze zisku po jeho zdanění, nebo z nedaňových nákladů.

Jestliže jsou u zaměstnavatele náklady daňového rázu, pro zaměstnance výhoda plynoucí z nižší úhrady za péči o dítě v dětské skupině nebo její poskytnutí zcela zdarma znamená, že se u něho bude jednat o příjem, který se bude rovněž započítávat do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Tento příjem bude oceněn obvyklou cenou (například podle ceny, jakou účtuje za poskytnutou službu cizím osobám).

Pokud paní Valerie Modrá umístí své dítě Johanu Modrou do dětské skupiny, nebude na péči zaměstnavateli nikterak přispívat a zaměstnavatel náklady související s provozem vlastního zařízení nebo příspěvky na provoz jiného zařízení považuje za daňové, pro paní Valerii Modrou bude vstupovat do hrubé mzdy a současně do vyměřovacího základu daně ze zaměstnání částka, kterou platí například paní Emilie Červená, jež na chod a za umístění dítěte do dětské skupiny přispívá v maximální výši.

Sleva za umístění dítěte

Sleva na dani z příjmů fyzických osob za umístění dítěte (nikoliv na výdaje na dopravu či stravu) se vztahuje na poplatníka, který za účelem poskytnutí péče o děti předškolního věku, a to maximálně do sedmi let věku dítěte, využije služeb předškolního zařízení.

Předškolním zařízením se podle zákona o daních z příjmů rozumí:

 • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,

 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině,

 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto