dnes je 13.7.2024

Input:

č. 586/2005 Sb. NSS, Politické strany: povinnost předkládat výroční finanční zprávu

č. 586/2005 Sb. NSS
Politické strany: povinnost předkládat výroční finanční zprávu
k § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákonů č. 68/1993 Sb. a č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb., zákonů č. 322/1996 Sb., č. 340/2000 Sb. a č. 556/2004 Sb.
Politické strany jsou korporace soukromého práva, jejichž základní funkcí je spojovat stát a společnost tím, že aktivizují a zapojují občany do správy veřejných záležitostí, a jejichž postavení je založeno na principech svobody, rovnosti a veřejnosti. Povinnost politických stran každoročně předkládat Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu, včetně zprávy auditora o ověření roční účetní závěrky (§ 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích), proto není výrazem svévole zákonodárce, nýbrž představuje záruku jejich otevřenosti a transparentnosti.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 4. 2005, čj. Pst 2/2003-69)
Prejudikatura: č. 348/2004 Sb. NSS; srov. též č. 299/2004 Sb. NSS.
Věc: Vláda České republiky proti politické straně S. v L. o pozastavení činnosti politické strany.

Návrhem podaným u Nejvyššího správního soudu se vláda ČR jako navrhovatel domáhala pozastavení činnosti politické strany S. coby odpůrce podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V odůvodnění návrhu se poukazuje na to, že odpůrce, jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nepředložil výroční finanční zprávu za rok 2000 v úplnosti stanovené zákonem: jeho zpráva neobsahovala přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 4 zákona a zprávu auditora o ověření roční účetní uzávěrky s výrokem bez výhrad. Dále navrhovatel poukázal na to, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávu za rok 2001. Činnost odpůrce je tak v rozporu s § 4 písm. a) zákona; proto navrhovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí o pozastavení této činnosti.
Jak je patrno z obsahu spisu, odpůrce v přípisu ze dne 29. 3. 2001 zaslaném Poslanecké sněmovně uvádí, že vykazuje za rok 2000 pouze příjem ve formě sponzorského daru ve výši 1000 Kč od Ing. Jaroslavy Z. s tím, že peníze byly použity na založení účtu u Komerční banky v L. Odtud pocházejí také veškeré jeho výdaje za rok 2000, tj. poplatky za vedení účtu. Dodává, že jiné příjmy a výdaje v peněžní ani nepeněžní formě neměl.
V podání ze dne 5. 8. 2004 se Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyjádřila k otázce, zda odpůrce splnil svou zákonnou povinnost a předložil Poslanecké sněmovně dodatečně své výroční finanční zprávy. Uvádí se zde, že za rok 2000 odpůrce předložil zprávu neúplnou nebo neodpovídající podmínkám zákona (viz usnesení PSP č. 1628 z 25. 5. 2001), za rok 2001 a 2002 zprávu nepředložil (usnesení PSP č. 2299 z 3. 5. 2002 a č. 495 z 21. 5. 2003), za rok 2003 pak předložil zprávu nesplňující podmínky ustanovení § 18 zákona (usnesení PSP č. 1249 z 1. 7. 2004). V roce 2004 dodatečně předložil zprávy za rok 2000, 2001, 2002 a doplnění za rok 2003; podle vyjádření
Nahrávám...
Nahrávám...