dnes je 19.7.2024

Input:

č. 362/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti

č. 362/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti
k § 79 odst. 1 soudního řádu správního
k § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 odst. 1 s. ř. s. se lze domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat jenom takové rozhodnutí nebo osvědčení, jež má dostatečný právní podklad a jehož vydání je v pravomoci správního orgánu; nadto musí být správní orgán nečinný při vydání rozhodnutí ve věci samé. Institutem ochrany proti nečinnosti správního orgánu se proto nelze úspěšně domáhat uložení povinnosti správnímu orgánu vydat rozhodnutí nebo osvědčení o tom, že žalobce je účastníkem správních řízení o změně v užívání stavby podle ustanovení § 85 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 8. 2004, čj. 52 Ca 28/2004-67)
Věc: Josef B. v P. proti Magistrátu města Pardubic, za účasti akciové společnosti E., o účastenství ve správním řízení.

Žalobce se žalobou ze dne 3. 5. 2004 domáhal u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, vydání rozhodnutí, kterým by soud uložil žalovanému správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení o tom, že žalobce je účastníkem správních řízení o povolení změn v užívání staveb - objektů v areálu závodu E. Tyto stavby sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žalobce. Žalobce totiž nebyl do okruhu účastníků řízení zahrnut, ač tomu tak být mělo, a to z důvodu přímého dotčení na jeho právem chráněných zájmech. V důsledku rozhodnutí o změně užívání staveb, kterými by byla nově povolena výroba a skladování výbušnin v těchto stavbách, by byl ohrožen majetek, zdraví a život žalobce jako vlastníka sousedních nemovitostí.
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení podle části třetí hlavy druhé dílu druhého soudního řádu správního se lze nepochybně domáhat, aby v případě nečinnosti správního orgánu soud uložil příslušnému nečinnému správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení. Nelze se však domáhat uložení povinnosti vydat jakékoliv rozhodnutí či jakékoliv osvědčení, ale jen ta rozhodnutí a osvědčení, která lze považovat za správní akty jako výsledky činnosti správních orgánů při výkonu veřejné správy. Zcela základním předpokladem pro uložení povinnosti správnímu orgánu vydat rozhodnutí či osvědčení je skutečnost, že správní orgán je nečinný při vydání takových rozhodnutí nebo osvědčení, jež se vyznačují příslušnými náležitostmi těchto správních aktů. Současně se musí jednat o takové rozhodnutí, které je správní orgán oprávněn vydat ve věci samé, tj. materiální správní akt upravující hmotněprávní postavení účastníků správního řízení (§79 odst. 1 s. ř. s.).
Ochrany proti nečinnosti správního orgánu se nelze domáhat žalobou na vydání takového rozhodnutí či osvědčení, jež nelze pro nedostatek náležitostí správních aktů za správní akt považovat. Zároveň se nelze domáhat uložení povinnosti vydat rozhodnutí, které nelze považovat za rozhodnutí ve věci samé. Jednou z obsahových
Nahrávám...
Nahrávám...