dnes je 20.7.2024

Input:

č. 299/2004 Sb. NSS, Rozpuštění politické strany

č. 299/2004 Sb. NSS
Rozpuštění politické strany
k § 13 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
Jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena, rozhodne Nejvyšší správní soud o rozpuštění politické strany nebo hnutí podle § 13 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, čj. Pst 5/2003-43)
Věc: Vláda České republiky proti politické straně R. se sídlem vP.o rozpuštění politické strany.

Dne 26. 3. 2003 podala vláda u Nejvyššího správního soudu návrh na rozpuštění politické strany R. na základě § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „zákon o politických stranách“). Jako důvod rozpuštění uvedla, že politická strana ani po pozastavení činnosti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 25.9. 2001 neučinila žádný úkon zaměřený na odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení její činnosti, tj. nepředložila Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 1998, 2000 a 2001, a zpráva za rok 1999 nebyla předložena úplná.
Rozsudkem sedmičlenného senátu [§ 16 odst 2 písm. a) s. ř. s.] vyslovil Nejvyšší správní soud, že politická strana R. se rozpouští; jejím likvidátorem ustanovil JUDr. D. S., advokáta v R., který bude postupovat přiměřeně podle předpisů o likvidaci majetku a závazků obchodních společností (§ 12 odst. 4 zákona o politických stranách).
Z odůvodnění:
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2001, sp. zn. 11 Zp 13/99, vyplývá, že činnost politické strany byla pozastavena proto, že politická strana nesplnila zákonnou povinnost stanovenou v § 18 odst. 1 zákona o politických stranách, jelikož nedoručila Poslanecké sněmovně v zákonné lhůtě výroční finanční zprávy za roky 1996 a 1997, výroční finanční zprávy za roky 1998 a 2000 nepředložila vůbec a za rok 1999 až po lhůtě stanovené zákonem,
Nahrávám...
Nahrávám...