dnes je 16.7.2024

Input:

85/1996 Sb., Zákon o advokacii, ve znění účinném k 20.1.2024

č. 85/1996 Sb., Zákon o advokacii, ve znění účinném k 20.1.2024
ZÁKON
ze dne 13. března 1996
o advokacii
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
349/2002 Sb.
(k 6.8.2002)
nepřímo; ruší část novelizace provedené zákonem č. 6/2002 Sb. - § 44 odst. 4 písm. j)
192/2003 Sb.
(k 1.7.2003)
v § 44 odst. 4 ruší písm. j)
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
vkládá nový § 23a
284/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
mění § 7 odst. 1, v § 21 odst. 7 doplňuje větu, v § 32 odst. 2 vkládá slova, v § 46 mění odst. 4 a vkládá odst. 5, nad § 56 vkládá nadpis, vkládá nový § 56a
284/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
vkládá § 25a a § 25b, doplňuje slova v § 40 odst. 1 a v § 54 odst. 1, 2, 3
555/2004 Sb.
(k 9.11.2004)
mění § 7 odst. 5, v § 35m ruší písm. a), v § 35n ruší odst. 6, mění nadpis části páté, mění slova v § 40 odst. 1 a doplňuje zde větu, v § 44 odst. 4 písm. a) vkládá větu
205/2005 Sb.
(k 27.5.2005)
mění § 33 odst. 3, § 41 odst. 1 písm. f), § 42 odst. 3, § 42 odst. 5, § 43 písm. a) a § 52 odst. 2,
nová přechodná ustanovení
205/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
v § 1 odst. 2 doplňuje větu
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 87 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 201/2006 Sb.
 
 
312/2006 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 15 odst. 1 vkládá slova
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 7b odst. 1 písm. e) a f), § 8b odst. 1 písm. a) a b), § 9 odst. 2 písm. c), § 15, § 56 odst. 1 a 2
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v 26 odst. 6 nahrazuje slova; ruší pozn. č. 9a)
314/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
vkládá slova v § 6 odst. 2
219/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
mění celkem 85 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5e , § 25a odst. 2 písm. b) a c)
ÚZ 317/2009 Sb.
 
 
214/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 2 odst. 1 písm. b) bod 2, § 5d, § 9a odst. 1 písm. c) a d), § 17a, § 35k odst. 1, § 35m, § 37, § 44 odst. 4 písm. b), § 51 odst. 3, § 52b a § 52c
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 9 odst. 2 písm. a)
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
vkládá novou část sedmou
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění celkem 24 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
258/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
258/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 2a, § 18, § 23, § 45, § 52b, § 53 a § 55a; vkládá nové § 18a až 18d
94/2018 Sb.
(k 5.6.2018)
mění § 21 odst. 6 a § 46 odst. 5
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 35a odst. 2, § 42 odst. 6, § 46, § 53 odst. 2 a § 55 odst. 1
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 a § 52a
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 15, § 17, § 32, § 33; vkládá v části druhé hlavu pátou
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 15 odst. 1
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 52d odst. 1 a 2
261/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 25a a § 25c
nález ÚS
38/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
ruší část ustanovení § 18c odst. 1
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 18c a § 23; nové přechodné ustanovení
1/2024 Sb.
(k 20.1.2024)
mění § 5d, § 35m, § 37, § 55c a § 55d
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty (dále jen „výkon advokacie”).
(2)  Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu. Poskytováním právních služeb se rozumí rovněž činnost opatrovníka pro řízení ustanoveného podle zvláštního právního předpisu1) , je-li vykonávána advokátem.
§ 2
(1)  Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným
a)  advokáti,
b)  fyzické osoby, které
1.  jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „domovský stát”), anebo jsou státními příslušníky jiného státu a jsou v některém z domovských států trvale usazeni, a
2.  v domovském státě získaly oprávnění poskytovat právní služby pod profesním označením domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení Ministerstva spravedlnosti, vyhlášeném ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

(dále jen „evropský advokát”).
(2)  Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění
a)  notářů, soudních exekutorů, patentových zástupců a daňových poradců,1a) popřípadě dalších osob, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby,
b)  zaměstnance právnické nebo fyzické osoby, člena družstva nebo příslušníka ozbrojených sborů poskytovat právní služby osobě, k níž je v pracovněprávním nebo pracovním vztahu anebo ve služebním poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí jeho povinností vyplývajících z tohoto pracovněprávního nebo pracovního vztahu anebo služebního poměru.
§ 2a
Každý má právo na svobodnou volbu advokáta; tím není dotčeno ustanovení § 18 až 18c a zvláštní právní předpisy upravující ustanovení advokáta soudem.
§ 3
(1)  Advokát je při poskytování právních služeb nezávislý; je vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta.
(2)  Advokáti poskytují právní služby ve všech věcech.
(3)  Ustanovením odstavce 2 není dotčeno omezení rozsahu oprávnění advokátů poskytovat právní služby stanovené tímto zákonem (§ 5a odst. 2).
ČÁST DRUHÁ
ADVOKÁT
HLAVA PRVNÍ
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ADVOKACIE
§ 4
Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (dále jen „Komora”).
§ 5
(1)  Komora zapíše na základě písemné žádosti do seznamu advokátů každého,
a)  kdo je plně svéprávný,
b)  kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo
1.  v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice1b) , nebo
2.  studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo pokud takové vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu1d) , a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu v oboru
Nahrávám...
Nahrávám...