dnes je 14.7.2024

Input:

č. 731/2005 Sb. NSS, Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu

č. 731/2005 Sb. NSS
Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu
k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném od 1. 1. 1998
Není úkolem posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí určovat zcela konkrétní zaměstnání, která je schopen účastník řízení vykonávat, ale postačí vymezit v obecné rovině okruh takovýchto zaměstnání.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 2004, čj. 5 Ads 3 7/2003-92)
Věc: Josef P. v Z. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhodla dne 4.4.2000 podle § 56 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, o odnětí plného invalidního důchodu žalobci od 12. 5. 2000.
K opravnému prostředku, který žalobce podal ke Krajskému soudu v Brně, bylo rozhodnutí žalované dne 4.6. 2001 potvrzeno podle § 250q odst. 2 o. s. ř.
Vrchní soud v Olomouci rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Ve svém rozhodnutí soudu I. stupně uložil, aby si vyžádal od posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí doplňující posudek, a to s ohledem na lékařské nálezy MUDr. H. a MUDr. P., CSc. Z lékařského nálezu MUDr. H. z neurologické ambulance ze dne 22. 5. 2000 plyne, že pod bodem „obj.“ je uvedeno - „těžká porucha dynamiky C, L páteře“ a pod bodem „Z“ je uvedeno, že jde o chronický a torpidní vertebrogenní algický syndrom, polyetáž, s těžkou poruchou dynamiky celé páteře. Podle uvedeného nálezu není pacient schopen trvalejší fyzické ani statické zátěže. V lékařském nálezu MUDr. P., CSc, z Úrazové nemocnice v Brně ze dne 9. 6. 2002, v němž je popsáno páteřní postižení a stav zdravotního postižení levého kolena i rozsah plicního postižení, je uvedeno, že v tomto stavu je pacient evidentně neschopen soustavné pracovní činnosti.
Soud I. stupně požadavkům odvolacího soudu vyhověl a požádal posudkovou komisi, aby se naznačenými otázkami podrobně zabývala. Posudková komise pak v řádném složení, totiž za přítomnosti posudkového lékaře, tajemnice a dalšího lékaře z oboru klinické neurologie, tedy oboru zkoumajícího nemoc, která byla shledána jako rozhodující příčina dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, podala posudek na svém zasedání dne 27. 6. 2002 a posléze i dne 18.7.2002 za přítomnosti specialisty, odborného neurologa. S poznámkou uvedenou v nálezu MUDr. H. z 22. 5. 2000 o tom, že pacient toho času není schopen trvalejší fyzické ani statické zátěže a má dodržovat režim vertebropatů, souhlasí. Obecná doporučení možností pracovního zařazení uvedená v posudku z 24. 8. 2000 - lehčí dělnické práce spíše sedavé, např. při obsluze strojů a zařízení, v lehkém průmyslu, ve službách apod. - těmto požadavkům plně vyhovují. MUDr. R, CSc, se v nálezu z 9. 6. 2000 vyjádřil, že v popsaném stavu je posuzovaný evidentně neschopen souvislé pracovní činnosti. Tuto poznámku považuje posudková komise za subjektivní názor lékaře, který ale nemá podklad v objektivně prokázaných poruchách funkce, které by způsobovaly pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti posuzovaného nejméně o 66 % podle platných posudkových
Nahrávám...
Nahrávám...