dnes je 19.7.2024

Input:

565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 13. prosince 1990
o místních poplatcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
305/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
149/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění
185/2001 Sb.
(k 1.1. 2002)
v § 1 doplňuje písm. h), a doplňuje § 10b)
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, v § 1 doplňuje písm. i), vkládá nový § 10c)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
nové znění § 14 a § 15
229/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
16 novelizačních bodů
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
v § 11 vkládá odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 3, § 11, § 14 odst. 2; ruší § 12, § 13 a § 16; vkládá § 14a; nové přechodné ustanovení
348/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 7
183/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 1 písm. g) a § 10a
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 11 odst. 1
300/2011 Sb.
(k 14.10.2011)
mění § 1 písm. g) a § 10a; nové přechodné ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 písm. a)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 1 písm. g) a § 10a; nové přechodné ustanovení
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 16
174/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 10b; vkládá § 12; nové přechodné ustanovení
266/2015 Sb.
(k 29.10.2015)
mění § 10b, § 12; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
266/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nové § 16a a § 16b, nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 10, § 10b, § 10c, § 11, § 14 a § 14a; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
278/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění; nové přechodné ustanovení
278/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3d
543/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3a odst. 2 a § 3b odst. 1; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 16
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Obec může zavést tyto místní poplatky (dále jen „poplatky”)
a)  poplatek ze psů,
b)  poplatek z pobytu,
c)  poplatek za užívání veřejného prostranství,
d)  poplatek ze vstupného,
e)  poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
f)  poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace,
g)  poplatky za komunální odpad.
ČÁST DRUHÁ
POPLATKY
HLAVA I
POPLATEK ZE PSŮ
§ 2
(1)  Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.
(2)  Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)
(3)  Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psů za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může sazba poplatku ze psů činit až o 50 % více, než činí horní hranice poplatku podle věty první nebo druhé. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(4)  Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.
HLAVA II
POPLATEK Z POBYTU
§ 3
Subjekt poplatku
Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.
§ 3a
Předmět poplatku
(1)  Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
(2)  Předmětem poplatku není
a)  pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,
b)  pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.
§ 3b
Osvobození od poplatku
(1)  Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a)  nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b)  mladší 18 let,
c)  hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
d)  pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné
Nahrávám...
Nahrávám...