dnes je 14.7.2024

Input:

512/2002 Sb., Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 512/2002 Sb., Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2002
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
mění 39 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
273/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění celkem 27 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
44/2012 Sb.
(k 1.3.2012)
mění § 1 a přílohu; nové přechodné ustanovení
39/2016 Sb.
(k 10.2.2016)
mění § 4, § 5 a přílohu; nové přechodné ustanovení
173/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 2 a přílohu; nová přechodná ustanovení
109/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 1 a přílohu; nová přechodná ustanovení
222/2018 Sb.
(k 1.11.2018)
ruší slova v příloze
411/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 1 a přílohu; nová přechodná ustanovení
174/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 1 a přílohu; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
§ 1
(1)  Zvláštní odbornou způsobilost prokazují úředníci územních samosprávných celků (dále jen „úředníci”), kteří vykonávají správní činnosti
a)  při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství,
b)  v silniční dopravě,
c)  při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících,
d)  při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech,
e)  při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel,
f)  při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy,
g)  při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu,
h)  při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
i)  při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy,
j)  v územním plánování,
k)  ve stavebním řádu a při vyvlastnění,
 
l)  při výkonu veřejného opatrovnictví,
m)  v sociálních službách,
n)  při sociálně-právní ochraně dětí,
o)  při správě živnostenského podnikání,
p)  při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy,
q)  ve školství,
r)  při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,
s)  při správě matrik a státního občanství,
t)  při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,
u)  při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,
v)  ve zdravotnictví,
w)  ve vodním hospodářství,
x)  v lesním hospodářství a myslivosti,
y)  v zemědělství,
z)  v ochraně přírody a krajiny,
aa)  v ochraně ovzduší,
bb)  v hospodaření s odpady,
cc)  při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,
dd)  při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění,
ee)  při ochraně zemědělského půdního fondu.
(2)  V příloze k této vyhlášce jsou ve sloupci 4 stanoveny náplně jednotlivých správních činností, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti.
§ 2
(1)  Přihláška ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „zkouška”) má tyto náležitosti
a)  jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a pracovní zařazení úředníka,
b)  správní činnost, pro kterou má být zvláštní odborná způsobilost úředníka ověřena zkouškou, s přihlédnutím k náplni této správní činnosti uvedené v příloze k této vyhlášce,
c)  datum vyplnění přihlášky, název, adresa územního samosprávného celku,
d)  adresa územního samosprávného celku, na kterou Ministerstvo vnitra sdělí den, místo a čas konání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné
Nahrávám...
Nahrávám...