dnes je 16.7.2024

Input:

491/2001 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026

č. 491/2001 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2026
ZÁKON
ze dne 6. prosince 2001
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
230/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 5 a 6, § 9 až 12, § 25, § 38, § 40, § 43 a § 44, § 49, § 55, § 58 a 59, § 64 a 65, § 68 a 69, vkládá nový § 71a
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
238/1992 Sb.
(k 1.3.2005)
v § 5 vkládá nový odst. 5 a slova v § 55 odst. 3 písm. c) a odst. 6
(mění nepřímo; novelizační ustanovení byla vložena zákonem č. 96/2005 Sb.)
nález ÚS
283/2005 Sb.
(k 14.7.2005)
nepřímo ruší změny provedené zák. č. 96/2005 Sb., resp. zák. 238/1992 Sb.
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
mění § 1 odst. 1, § 62 a § 74 písm. a)
222/2012 Sb.
(k 26.6.2012)
mění § 7 odst. 2, § 8 odst. 2, § 10, § 12, § 13, § 14, § 26 odst. 2, § 51; nové přechodné ustanovení
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 26 odst. 5
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 4 odst. 2 písm. b), § 12 odst. 5 písm. e) a odst. 6 písm. e), § 22 odst. 4
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění § 26
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 60 odst. 2 až 4; nové přechodné ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 4, § 9, § 12, § 15, § 17, § 22, § 26, § 43 a § 58; ruší § 44 a § 49; nová přechodná ustanovení
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 4, § 5, § 9, § 10, § 12, § 14, § 15, § 17, § 18, § 21, § 22, § 25, § 28, § 30, § 31, § 33, § 38, § 62; nové přechodné ustanovení
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část pátou
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zvláštní pravidla výkonu státní správy voleb do zastupitelstev obcí, zvláštní podmínky výkonu volebního práva v těchto volbách a zvláštní pravidla zjišťování výsledků těchto voleb. Společná pravidla výkonu státní správy voleb upravuje zákon o správě voleb.
(2)  Volební období zastupitelstev obcí je čtyřleté2) . Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městských částech a městských obvodech územně členěných statutárních měst, hlavním městě Praze a jeho městských částech v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne.
(3)  Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pravidla stanovená tímto zákonem pro obec a její orgány obdobně též pro městský obvod nebo městskou část územně členěného statutárního města a jejich orgány, hlavní město Prahu a městskou část hlavního města Prahy a jejich orgány.
§ 2
Volby do zastupitelstev obcí se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním2) podle zásad poměrného zastoupení.
§ 3
(1)  Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje, nestanoví-li tento zákon jinak, prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
(2)  Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování a nové volby se konají v jednom dni. Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin.
§ 4
Právo volit
(1)  Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana
Nahrávám...
Nahrávám...