dnes je 3.2.2023

Input:

č. 374/2004 Sb. NSS; Daňové řízení: výrok odvolacího orgánu o změně rozhodnutí

č. 374/2004 Sb. NSS
Daňové řízení: výrok odvolacího orgánu o změně rozhodnutí
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 50 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
Měnil-li žalovaný rozhodnutí, jímž správce daně jedním výrokem uložil pokutu, stanovil její výši, splatnost a místo plnění, musí z výroku žalovaného jasně a jednoznačně vyplývat, v čem je odvoláním napadené rozhodnutí touto změnou dotčeno. Není na úkor srozumitelnosti závěru žalovaného o změně napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně, jestliže vedle konkretizované změny rozhodnutí (zde: změna výše pokuty) zároveň vyjádří, které části výroku nemění. Rozhodnutí žalovaného není rozhodnutím nesrozumitelným [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2004, čj. 1 Afs 6/2003-62)
Věc: Akciová společnost Č. v P. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, o kasační stížnosti žalovaného.

Finanční úřad pro Prahu 5 uložil žalobkyni svým rozhodnutím ze dne 9. 11. 2001 podle § 37 odst. 1 daňového řádu pokutu ve výši 50 000 Kč za opakované nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. V rozhodnutí uvedl, že dne 25. 9. 2001 vydal výzvu k součinnosti třetích osob podle § 34 odst. 11 d. ř., jejímž předmětem bylo v ní uvedené číslo bankovního účtu a jíž požadoval po žalobkyni sdělení majitele účtu, stavu účtu a pohybu na účtu. Žalobkyně ve stanovené lhůtě uloženou povinnost nesplnila, neboť účet byl podle jejího názoru nedostatečně specifikován.
K odvolání žalobkyně změnil žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 7. 2002 rozhodnutí finančního úřadu a ve výroku uvedl následující: „Odvoláním napadené rozhodnutí se mění. Výše uložené pokuty se snižuje z částky 50 000 Kč na částku 2000 Kč. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí na účet ČNB v Praze 1 č. 3754-7624-051/0710, variabilní symbol 45244782, konstantní symbol: 1148. Ostatní části odvoláním napadeného rozhodnutí zůstávají beze změn.“ Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že žalovaný shledal důvodným uložení pokuty, nikoliv však její výši.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou, v níž (stejně jako v odvolání) namítala, že neodmítla splnit svou zákonnou povinnost: pouze správci daně sdělila, že je třeba výzvu doplnit o další údaj, neboť pouhé uvedení čísla účtu nelze považovat za dostatečnou identifikaci.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17 4. 2003 žalobou napadené rozhodnutí žalovaného zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Nepřisvědčil sice námitkám žalobkyně, dospěl však k závěru, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost. Vycházel z toho, že správce daně rozhodl o uložení pokuty jedním výrokem ukládajícím pokutu samotnou, určujícím její výši, její splatnost a místo plnění. Pokud žalovaný takové rozhodnutí změnil pouze ve výši uložené pokuty a rozhodl o splatnosti pokuty a místu plnění (ve shodě se správcem daně), zatímco v ostatních částech ponechal rozhodnutí beze změn, není z jeho rozhodnutí zřejmé, jak rozhodl o samotném uložení pokuty - tedy zda bylo odvolání, pokud se dotýká samotného
Nahrávám...
Nahrávám...