dnes je 24.9.2023

Input:

370/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

č. 370/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 12. října 2001
o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 1 písm. i) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), (dále jen „zákon”):
§ 1
(1) Osvědčení o odborné způsobilosti fyzické osoby k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (dále jen „odborný dohled”) se získává ověřením odborných znalostí zkouškou o odborné způsobilosti fyzické osoby k odbornému dohledu (dále jen „odborná způsobilost”).
(2) Žádost o provedení zkoušky o odborné způsobilosti (dále jen „žádost”) předkládá fyzická osoba, která hodlá vykonávat odborný dohled, (dále jen „uchazeč”) Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”), a to nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem stanoveným pro vykonání zkoušky (§ 2 odst. 1). V žádosti uchazeč uvede:
a) jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo číslo průkazu totožnosti1) a adresu trvalého pobytu, telefonní číslo, popřípadě číslo faxu nebo elektronické spojení,
b) dosažené vzdělání, druh a délku praxe a obor, v němž byla konána.
(3) K žádosti uchazeč přiloží doklady osvědčující skutečnosti uvedené v odstavci 2 písm. b), popřípadě úředně ověřené kopie těchto dokladů.
§ 2
(1) Zkouška o odborné způsobilosti (dále jen „zkouška”) se koná před zkušební komisí (§ 4) v termínech určených ministerstvem. Termíny konání zkoušek ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách nejpozději do 1. března každého kalendářního roku, a to tak, aby první termín konání zkoušky byl stanoven nejdříve za 60 kalendářních dnů ode dne jeho zveřejnění.
(2) Zkouška probíhá ústní formou. Zkouškou se ověřuje znalost
a) právních předpisů vztahujících se k využívání a ochraně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod,
b) hydrogeologie minerálních vod,
c) základů pelologie,
d) krenotechniky,
e) akumulace, úpravy a způsobu využití minerálních vod,
f) těžby, skladování, úpravy peloidů a jejich přípravy k použití,
g) přírodních léčivých plynů,
h) základních ukazatelů kvality přírodních léčivých
Nahrávám...
Nahrávám...