dnes je 19.7.2024

Input:

č. 37/2003 Sb. NSS, Ochrana přírody a krajiny: závazné stanovisko orgánů ochrany přírody; zásah do významného krajinného prvku

č. 37/2003 Sb. NSS
Ochrana přírody a krajiny: závazné stanovisko orgánů ochrany přírody; zásah do významného krajinného prvku
k § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Závazné stanovisko orgánů ochrany přírody podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, lze vydat pouze před provedením zamýšleného zásahu. Nejde o právní nástroj k dodatečné legalizaci neoprávněného zásahu do významného krajinného prvku.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2003, čj. 22 Ca 121/2002-32)
Věc: Občanské sdružení O. v Š. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o vyslovení souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku.

Okresní úřad ve Frýdku-Místku dne 30. 10. 2001 vydal rozhodnutí, v němž k návrhu správce toku Povodí Odry, a. s., vyslovil souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (vodního toku Ostravice) podle § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Žalobce proti tomuto rozhodnutí podal odvolání, o němž rozhodl žalovaný dne 30. 1. 2002 žalobou napadeným rozhodnutím tak, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil a odvolání zamítl.
Správní žalobou se žalobce domáhal zrušení obou shora označených rozhodnutí. V žalobních námitkách mj. uvedl, že rozhodnutí, jímž bylo vydáno závazné stanovisko ve věci zásahu do významného krajinného prvku, je nulitní, neboť nebyly splněny zákonné podmínky pro použití § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Z jazykového, logického i teleologického výkladu citovaného ustanovení dovodil, že závazné stanovisko nelze vydat dodatečně, až v průběhu provádění zásahu do významného krajinného prvku. Správní orgán tak učinil, přestože udržovací práce na toku řeky již byly z velké části realizovány.
Ze spisů vyplynulo, že Povodí Odry, a. s., jako investor stavby ohlásilo dne 6. 10.1999 u správního orgánu I. stupně udržovací práce na specifikovaném úseku řeky Ostravice; následně přikročilo k jejich provádění, aniž si předtím opatřilo závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. O jeho vydání požádalo teprve 6.12.2000.
Nahrávám...
Nahrávám...