dnes je 23.7.2024

Input:

3/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

3/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Opatření,
kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Hana Vlasáková, tel. 5704 4252
Č. j. 281, 283/105 876/2001
Jaroslava Svobodová, tel. 5704 4163
ze dne 18. prosince 2001
(1)  Tímto opatřením se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při provádění zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
(2)  Podle tohoto opatření postupují státní podniky a jiné státní organizace a organizační složky státu při provádění zákona citovaného v odst. 1 (dále jen „privatizace”).
(3)  Postup podle odst. 1 je uveden v přílohách k tomuto opatření. V příloze 1 je stanoven postup pro státní podniky a jiné státní organizace s výjimkou příspěvkových organizací, v příloze 2 je stanoven postup pro organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, v příloze 3 je stanoven postup pro organizační složky státu vymezené v § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
(4)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Tímto opatřením se zrušuje
1. Opatření Ministerstva financí České republiky, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby, čj. 281/2 020/1993, ze dne 1. 1. 1993,
2. Opatření Ministerstva financí České republiky k postupu účtování finančních rezerv na vypořádání důlních škod a na sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou vytvářených podle § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, č. j. 281/10 488/1996, ze dne 5. 3. 1996.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha 1
Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků pro státní podniky a jiné státní organizace s výjimkou příspěvkových organizací
(1) Ke dni předcházejícímu den přechodu majetku na Fond národního majetku ČR (dále jen „Fond”) ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, uzavře státní podnik nebo jiná státní organizace (dále jen „podnik”) účetní knihy a sestaví účetní závěrku podle Čl. IV a Čl. V Přílohy 2 k Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele, č. j. 281/97 417/2001, ze dne 14. 12. 2001.
(2) Účetní závěrka podle odst. 1 musí být podložena provedením inventarizace majetku a závazků podle § 29 odst. 1 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Inventarizace podle odst. 2 se provede za účasti zástupce podniku, nabyvatele privatizovaného majetku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...