dnes je 16.7.2024

Input:

289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 3. listopadu 1995
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 19/1996/2 Sb.
 
 
238/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění 11 novelizačních bodů, též vkládá § 20a, § 21a a § 21b
67/2000 Sb.
(k 29.3.2000)
mění § 32, § 33, 54, 55
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 46 odst. 2, 47 odst. 1, § 48 odst. 1 písm. c) a d), vkládá § 48a, mění § 49 odst. 2 a 3
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 58 doplňuje odst. 4
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 35 novelizačních bodů,
149/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění, též ruší § 30, celkem 16 novelizačních bodů
149/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 41 odst. 1 písm. b)
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
v § 47 doplňuje odst. 4
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17 odst. 3 a § 18 odst. 2, 3 a 4 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 11
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 14 odst. 1 a 2, § 48 odst. 1 a 2, § 48a odst. 1 a 2, § 49 odst. 2 a 3 a § 58 odst. 2
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 58 ruší odst. 4
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá v § 38 odst. 8 a v § 41 odst. 4
167/2008 Sb.
(k 17.8.2008)
v § 58 vkládá odst. 4
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 44; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 44 odst. 2 písm. c), § 44 odst. 3 a § 47
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 56 odst. 5
501/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 46, § 48a odst. 2 písm. i) a § 49 odst. 3 písm. k)
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4
280/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 4
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v § 10 odst. 2
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 50
15/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 7 odst. 2, § 8, § 48a odst. 1 písm. a) a § 49 odst. 2 písm. c)
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou
62/2017 Sb.
(k 1.5.2017)
mění § 27, § 29, § 47, § 48a a § 49
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 39, § 53, § 54, § 56, § 57; ruší § 55
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 49 a § 58
90/2019 Sb.
(k 2.4.2019)
mění § 49 odst. 2 a vkládá nový § 51a
314/2019 Sb.
(k 29.11.2019)
mění § 4, § 17, § 19, § 29, § 31, § 32, § 33, § 37, § 40, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 48, § 48a, § 49, § 54; nová přechodná ustanovení
314/2019 Sb.
(k 28.11.2021)
mění § 33, § 48 odst. 1 písm. i) a § 48a odst. 1 písm. d)
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 49 odst. 3 písm. c)
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 18; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 47
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb. a č. 149/2023 Sb.
mění § 4, § 13, § 14, § 16, § 17, § 47, § 48, § 48a, § 49 a § 58; vkládá § 48b; nová přechodná ustanovení
364/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 23, § 27, § 39, § 48, § 48a, § 49; vkládá § 28a a 28b
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 12, § 14, § 16, § 17, § 48, § 48a, § 49; ruší § 48b
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
vkládá § 15 odst. 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O LESÍCH
HLAVA PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Oddíl první
§ 1
Účel zákona
Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  lesem lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
b)  funkcemi lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční,
c)  lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa,
d)  hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa,
e)  ochranou lesa činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení,
f)  škodlivými činiteli škodlivé organismy, nepříznivé povětrnostní vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory, způsobující poškození lesa,
g)  škodlivými organismy původci chorob lesních porostů a rostlinní nebo živočišní škůdci lesních porostů,
h)  obnovou lesa soubor opatření vedoucích ke vzniku následného lesního porostu,
i)  zalesněním založení lesního porostu,
j)  zajištěním lesního porostu dosažení takového stavu lesního porostu, který po zalesnění dále nevyžaduje intenzivní ochranu a počet jedinců a jejich rozmístění po zalesněné ploše a druhová skladba lesních dřevin dává předpoklady pro vznik stanovištně vhodného lesního porostu,
k)  výchovou lesa opatření ovlivňující druhovou a prostorovou skladbu, růst, vývoj, zdravotní stav, odolnost a kvalitu lesního porostu s cílem zabezpečit plnění funkcí lesa; výchovou není těžba mýtní,
l)  těžbou předmýtní úmyslnou těžba prováděná za účelem výchovy porostu,
m)  těžbou mýtní úmyslnou těžba prováděná za účelem obnovy porostu nebo výběr jednotlivých stromů v porostu určeném k obnově,
n)  těžbou nahodilou těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených,
o)  těžbou mimořádnou těžba podmíněná povolením nebo rozhodnutím orgánu státní správy lesů,
p)  přírodními lesními oblastmi souvislá území s obdobnými růstovými podmínkami pro les,
r)  hospodářskými soubory jednotky diferenciace hospodaření v lesích stanovené v rámci přírodních lesních oblastí a charakterizované funkčním zaměřením, přírodními podmínkami a stavem lesních porostů,
s)  porostem základní jednotka prostorového rozdělení lesa identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
§ 3
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
(1)  Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou
a)  pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona (dále jen „lesní pozemky”),
b)  zpevněné
Nahrávám...
Nahrávám...