dnes je 16.6.2024

Input:

221/2003 Sb., Zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění účinném k 2.8.2021

č. 221/2003 Sb., Zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění účinném k 2.8.2021
ZÁKON
ze dne 26. června 2003
o dočasné ochraně cizinců
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 31 odst. 1 a § 43
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění v § 11 písm. c), § 25 a § 57; vkládá nový § 58a
343/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 33
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění § 51 a přílohu č. 1
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
nahrazuje slova v § 34, § 35 a § 37
274/2008 Sb.
(k 1.1.2011)
nahrazuje slova v § 38 odst. 1 a 2 a v § 39 odst. 1 písm. b)
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 9 odst. 2 písm. a), § 34 odst. 4 a § 35 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 39 odst. 1 písm. b)
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 6 odst. 2 písm. b) a § 58a
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 50 odst. 3
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 28 a § 32 odst. 2
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění, celkem k datu 55 novelizačních bodů
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 38; nové přechodné ustanovení
274/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 32
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1 ) Tento zákon upravuje
a) podmínky vstupu a pobytu cizince1) na území České republiky (dále jen „území”) za účelem poskytnutí dočasné ochrany a jeho vycestování z území,
b) řízení o udělení a odnětí oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území (dále jen „oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany”),
c) právní status cizince, který žádá o udělení oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany (dále jen „žadatel o poskytnutí dočasné ochrany”), a cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany (dále jen „cizinec požívající dočasné ochrany”),
d) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”) a Policie České republiky (dále jen „policie”) v této oblasti státní správy.
(2) Česká republika poskytne dočasnou ochranu cizincům z důvodu
a) ozbrojeného konfliktu, občanské války nebo stálého násilí,
b) živelní pohromy, nebo
c) soustavného nebo hromadného porušování základních lidských práv a svobod, anebo soustavného nebo hromadného pronásledování z národnostních nebo náboženských důvodů.
(3) Česká republika poskytne dočasnou ochranu
a) cizincům, kteří hromadně opustili stát, jehož jsou občany, nebo který jim přiznal azyl,
b) cizincům, kteří hromadně opustili stát svého posledního trvalého bydliště, jsou-li osobami bez státního občanství,
c) cizincům, kteří se do státu podle písmene a) nebo b) nemohou vrátit,

a to v případě, že nastane důvod pro poskytnutí dočasné ochrany podle tohoto zákona.
(4) Podle tohoto zákona se postupuje v případě, že dočasná ochrana cizinců byla vyhlášena nařízením vlády nebo rozhodnutím Rady Evropské unie.2)
Vstup na území za účelem poskytnutí dočasné ochrany
§ 2
(1) Cizinci, který v rámci hraniční kontroly podá žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany (dále jen „žádost o poskytnutí dočasné ochrany”), policie
a) povolí vstup na území z důvodu podání žádosti o poskytnutí dočasné ochrany a vyznačí tuto skutečnost do cestovního dokladu,4)
b) stanoví místo pobytu na území (humanitární středisko, § 40) a druh přepravy do místa pobytu na území; policie dopraví cizince do stanoveného místa pobytu na území, jestliže to vyžaduje zdravotní stav cizince nebo je důvodná obava, že bude ohrožen veřejný pořádek, anebo nepředloží-li cizinec cestovní doklad. Náklady spojené s přepravou cizince do stanoveného místa pobytu na území hradí ministerstvo.
(2) Žadatel o poskytnutí dočasné ochrany je povinen se nejpozději do 24 hodin od povolení vstupu dostavit do stanoveného místa pobytu na území. Nastala-li překážka na vůli žadatele o poskytnutí dočasné ochrany nezávislá, která brání jeho dostavení se do stanoveného místa pobytu na území, lhůta podle věty první neběží a žadatel o poskytnutí dočasné ochrany je povinen překážku bez zbytečného odkladu oznámit policii nebo ministerstvu a dostavit se do stanoveného místa pobytu na území ve lhůtě 24 hodin po odpadnutí překážky.
(3) Žadatel o poskytnutí dočasné ochrany je oprávněn setrvat na území nejméně po dobu stanovenou k dostavení
Nahrávám...
Nahrávám...