dnes je 19.7.2024

Input:

162/2001 Sb., Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění účinném k 1.4.2009

č. 162/2001 Sb., Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění účinném k 1.4.2009
VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 24. dubna 2001
o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
460/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění 10 novelizačních bodů
345/2004 Sb.
(k 3.6.2004)
v § 8 doplňuje odst. 2, vkládá § 10a, v 11 doplňuje odst. 7, v § 15 mění odst. 2 a doplňuje odst. 3 a 4, v příl. č. 1 ruší pol. č. 110, mění pol. č. 111, v příl. č. 4 vkládá věty
částka č. 125 z r. 2004 Sb.
 
 
44/2005 Sb.
(k 1.2.2005)
mění § 4 odst. 1, § 12 a 13, v § 15 ruší odst. 1, v příl. č. 1 doplňuje poznámku a doplňuje přílohy č.5 a č. 6
457/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění 20 novelizačních bodů
50/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění celkem 11 novelizačních bodů
76/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění; celkem 25 novelizačních bodů
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška upravuje
a)  podmínky pro poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (dále jen „katastr”),
b)  formy poskytování údajů z katastru,
c)  úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny zvláštním právním předpisem.
ČÁST DRUHÁ
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
§ 2
Podmínky pro poskytování údajů z katastru
(1)  Údaje z katastru se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám na jejich žádost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.1)
(2)  Údaje z katastru lze poskytnout pouze ve formě stanovené touto vyhláškou.
§ 3
Formy poskytování údajů z katastru
Údaje z katastru se poskytují v těchto formách:
a)  nahlížení do katastru2) , s výjimkou sbírky listin a přehledu vlastnictví z území České republiky, nebo ústní informace (§ 5),
b)  výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací3) a ze souboru popisných informací4) a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),5)
c)  ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru (§ 7),6)
d)  reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmen b) a c) (§ 8),
e)  tiskové výstupy v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmene b) (§ 9),7)
f)  dálkový přístup (§ 10),8)
g)  na technických nosičích dat v případě údajů vedených v elektronické podobě (§ 11),7)
h)  kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu (dále jen „dřívější pozemkové evidence”) (§ 12),9)
i)  srovnávací sestavení parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru (§ 13), nebo
j)  prosté kopie listin ze sbírky listin katastru (§ 13a).
§ 4
Oprávnění k poskytování údajů
(1)  Údaje z katastru poskytují katastrální pracoviště9a) katastrálních úřadů (dále jen „katastrální pracoviště”) z územních obvodů, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu. Údaje podle § 6 odst. 3 písm. a) a b) a údaje podle písm. c), pokud se jedná o katastrální mapu v digitální formě9b) , a dále údaje podle § 9 a § 11 odst. 3 poskytují katastrální pracoviště z území celé České republiky.
(2)  Český úřad zeměměřický a katastrální10) (dále jen „Úřad”) poskytuje údaje z katastru
a)  podle § 5 odst. 2,
b)  podle § 10,
c)  podle § 9 a 11, pokud žádost o poskytnutí údajů z katastru svým rozsahem přesahuje území, ve kterém vykonává katastrální pracoviště působnost příslušného katastrálního úřadu, neposkytuje-li je
Nahrávám...
Nahrávám...