dnes je 3.12.2022

Input:

č. 114/2004 Sb. NSS; Daňové řízení: námitka podjatosti

č. 114/2004 Sb. NSS
Daňové řízení: námitka podjatosti
k § 26 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“)
k § 65 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Rozhodnutí správce daně o vyloučení pracovníka je rozhodnutím, kterým se pouze upravuje vedení řízení [§ 70 písm. c) s. ř. s. ] a které není přezkoumatelné samostatnou žalobou ve správním soudnictví. Musí proto předcházet rozhodnutí o věci samé, aby případné vady daňového řízení způsobené nesprávnou aplikací § 26 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, bylo možno namítat v řízení o žalobě proti meritornímu rozhodnutí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2003, čj. 3 Afs 20/2003-23)
Prejudikatura: Soudní judikatura ve věcech správních č. 409/1999.
Věc: Josef K. v L. proti Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem o vyloučení pracovníka správce daně z daňového řízení, o kasační stížnosti žalobce.

Žalovaný dne 10. 2. 2003 podle ustanovení § 26 daňového řádu zamítl návrh žalobce na vyloučení ředitelky Finančního úřadu v Libochovicích Ing. Marcely P. z daňového řízení, které finanční úřad se žalobcem vedl ve věci daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2000. Žalobce se žalobou domáhal zrušení tohoto rozhodnutí.
Krajský soud v Ústí nad Labem žalobu svým usnesením ze dne 7. 5. 2003 ve shodě s ustanovením § 68 písm. e) a § 70 písm. c) s. ř. s. odmítl jako nepřípustnou podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Rozhodnutí o vyloučení pracovníka správce daně z daňového řízení se týká pouze vedení řízení před správním orgánem, a proto je tento úkon vyloučen ze soudního přezkoumání. Teprve až rozhodnutí ve věci samé bude moci žalobce napadnout žalobou ve správním soudnictví a uvést i žalobní body v této žalobě neúspěšně uplatněné.
V kasační stížnosti žalobce odmítl existenci důvodů pro odmítnutí žaloby. Vyjádřil nesouhlas s názorem soudu, že rozhodnutím o zamítnutí návrhu na vyloučení pracovníka správce daně z daňového řízení se pouze upravuje vedení řízení před správcem daně; naopak, toto rozhodnutí má rozhodující důsledky pro konečný výsledek celého řízení, a soud měl proto o žalobě meritorně rozhodnout.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji zamítl (§110 odst. 1 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.
Rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení může být nezákonné proto, že došlo k odmítnutí z důvodů nepřípustnosti žaloby pro výluku (stanovenou zvláštním zákonem nebo
Nahrávám...
Nahrávám...